Bij de uitvoering van het onderzoek trekken we op met de gemeente Bladel. Op de afbeelding zie je het projectgebied (rode stippellijn) dat we in de onderzoek meenemen. Dit is een strook van ongeveer 500 meter, 250 meter aan iedere kant van de snelweg Zo kunnen we de meeste kansen en mogelijkheden van het gebied benutten.

Analyse 

Bij de analyse van het gebied keken we naar: 

  • Het landschap: In beekdalen en natuurgebieden zijn er minder mogelijkheden dan in jonge ontginningslandschappen. 
  • Geluidsoverlast: Hoeveel geluidsoverlast veroorzaakt de A67 op bepaalde plekken rond de snelweg? Dat is belangrijk om later de impact de maatregelen te kunnen bepalen. 
  • Elektriciteitsnet: De haalbaarheid van de alternatieven voor energieopwekking hangt nauw samen met de mogelijkheden om aan te sluiten op het stroomnet.
  • Ruimtelijk beleid: In de omgevingsvisie staat beschreven wat we waar wel en niet wenselijk vinden voor de ontwikkeling in dit gebied. Het is dus belangrijk dat deze uitgangspunten in het onderzoek worden meegenomen.  
  • Extra kansen en voordelen: Het aanpakken van het gebied langs de A67 neemt natuurlijk ook extra kansen en mogelijkheden met zich mee voor andere projecten. Bijvoorbeeld de aanleg van kunstwandelroute Het Groene Lint, maar ook de mogelijke mobiliteitshub bij Eersel. Deze koppel-kansen nemen we ook mee in het onderzoek.

Bouwstenen

We brachten de effecten van de verschillende mogelijkheden van geluidswering & energieopwekking in kaart. Er zijn verschillende bouwstenen onderzocht variërend van alleen een geluidswal of alleen een zonneveld tot gecombineerde varianten op verschillende plekken langs de traject. 

Deze bouwstenen zijn vervolgens langs de graadmeter gelegd van criteria die in de onderzoeksopdracht zijn vastgesteld. Er is dus gekeken naar het effect van iedere bouwsteen op geluidsvermindering, op hoeveel zonne-energie deze kan opwekken, wat de financiële haalbaarheid is, welke bijkomende voordelen het oplevert, of het wenselijk is voor de omgeving, of het technisch haalbaar is en tot slot of het nog maatschappelijke voordelen oplevert.

Gesprekken met belanghebbenden 

Vooraf zijn we met partijen in gesprek gegaan die bij dit project belang hebben. Bijvoorbeeld Enexis, de netbeheerder en met Kempenenergie. Daarnaast zijn ook de dorpsraden en verenigde omwonenden rond de A67 vooraf betrokken bij de plannen en op de hoogte gehouden tijdens het onderzoek.