Wat is het?

In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Wanneer u grond of gebouwen op een andere manier wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat, kunt u de gemeente vragen het bestemmingsplan aan te passen. Je kunt dit doen voor een bestaand bestemmingsplan, maar ook voor een bestemmingsplan dat nog niet definitief is.

Bestemmingsplan aanpassen of omgevingsvergunning aanvragen

Hoewel iedereen een aanpassing in het bestemmingsplan kan aanvragen, komt het vooral voor bij grotere projecten zoals de bouw van kantoorpanden in een woonwijk. Voor kleinere plannen vraag je een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan.

Voor meer informatie kun je terecht bij team Ruimtelijke ontwikkeling. Stuur uw verzoek naar ruimte@eersel.nl.

Hoe werkt het?

Door bij de gemeente een aanpassing in het bestemmingsplan aan te vragen, kun je de regels voor het gebruik van grond of gebouwen in een gebied veranderen. Iedereen die hier belang bij heeft, mag een aanpassing aanvragen. Bijvoorbeeld wanneer u in het gebied woont.

Wat moet ik doen?

Bestaand bestemmingsplan

Je vraagt de gemeente om het bestaande bestemmingsplan aan te passen. Wanneer de gemeente het met je eens is, kan het bestemmingsplan worden aangepast.

Nog niet definitief bestemmingsplan

Een bestemmingsplan dat nog niet definitief is, wordt een ontwerpbestemmingsplan genoemd.

 • De gemeente maakt een ontwerpbestemmingsplan. Dit wordt van tevoren bekendgemaakt in een huis-aan-huisblad en hier op de website.
 • Bekijk het ontwerpbestemmingsplan via Ruimtelijkeplannen.nl(externe link) of op het gemeentehuis.
 • Je kunt binnen 6 weken nadat het ontwerpbestemmingsplan bekend is gemaakt je mening geven.
 • De gemeente stelt daarna het bestemmingsplan vast.
 • Wanneer je nog steeds wilt dat het bestemmingsplan wordt aangepast, kun je dit binnen 6 weken nadat de gemeente het plan heeft vastgesteld, aangeven. Dit wordt beroep aantekenen genoemd en doe je bij de Afdeling bestuursrechtspraak(externe link) van de Raad van State.

Aanvraag Principeverzoek

Wat moet ik meenemen?

1. Tekeningen op schaal met:

 • daarop zichtbaar wat de huidige situatie ten opzichte van de gewenste situatie is
 • afmetingen van het perceel, van alle aanwezige gebouwen en de afstand tot erfgrenzen
 • het huidige en het toekomstige gebruik van de gebouwen en de grond
 • de inrichting van het buitenterrein (parkeerplaatsen, verhardingen, inrit en ingangen, eventueel te kappen bomen of te verwijderen groen, eventueel nieuw aan te planten groen).

2. Een schriftelijke toelichting met motivatie en waarom de gekozen locatie hiervoor het meest geschikt is en waarin de ruimtelijke aanvaardbaarheid is aangetoond.

3. Bij het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsactiviteiten of bij activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor nabij gelegen bedrijven zijn naast bovenstaande gegevens ook de volgende gegevens nodig:

 • een omschrijving van de bedrijfsactiviteiten die u gaat uitvoeren met een toekomstverwachting
 • de (milieukundige) gevolgen voor de locatie en de omgeving
 • de omvang van de activiteiten, aantal personen, aantal bezoekers
 • bij uw ontwikkeling moet u rekening houden met en ingaan op alle relevante regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. 

Regels fysieke leefomgeving

Als het nodig is, zullen wij aanvullende informatie opvragen. De behandeling van het verzoek gaat sneller als het verzoek volledig en duidelijk is.

Wat kost het?

Voor het in behandeling nemen van een principeverzoek brengt de gemeente € 500,00 in rekening op basis van de legesverordening(externe link).

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) schrijft in een aantal gevallen voor dat er bij een ruimtelijk plan een exploitatieplan moet worden opgesteld. In een exploitatieplan is het kostenverhaal van een plan geregeld, zodat de gemeente niet alle bijkomende kosten van een planontwikkeling op zich hoeft te nemen. Ook kunnen enkele inhoudelijke eisen zijn opgenomen. Het is niet nodig om een exploitatieplan op te stellen als het kostenverhaal op een andere manier is verzekerd, bijvoorbeeld doordat de gemeente een anterieure overeenkomst heeft afgesloten met de betrokken partijen. Het is wenselijk om in een vroeg stadium van de planvorming goede afspraken over de grondexploitatie te maken.

Op het moment dat er geen exploitatieplan geldt of anterieure overeenkomst wordt afgesloten, brengt de gemeente voor een bestemmingsplanherziening leges in rekening, conform de legesverordening(externe link). De leges moeten betaald zijn voordat de gemeente start met de procedure.

Hoe lang duurt het?

Wij streven om binnen twaalf weken een reactie op uw principeverzoek te geven. Of dit mogelijk is, is mede afhankelijk van de compleetheid, kwaliteit en de complexiteit van het (bouw)plan en de hoeveelheid verzoeken.

Op dit moment ontvangen we veel verzoeken, lopen er veel projecten en zijn we bezig met de implementatie van de Omgevingswet. Houd daarom rekening met een langere reactietermijn.

Meer informatie

Let op! Is het bestemmingsplan aangepast en wil je daarna gaan bouwen? Dan heb je nog wel een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig. Deze vraag je aan via Omgevingsloket.nl(externe link).

Heeft deze informatie je geholpen?