Wat is het?

In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Wanneer u grond of gebouwen op een andere manier wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat, kunt u de gemeente vragen het bestemmingsplan aan te passen. U kunt dit doen voor een bestaand bestemmingsplan, maar ook voor een bestemmingsplan dat nog niet definitief is.

Bestemmingsplan aanpassen of omgevingsvergunning aanvragen

Hoewel iedereen een aanpassing in het bestemmingsplan kan aanvragen, komt het vooral voor bij grotere projecten zoals de bouw van kantoorpanden in een woonwijk. Voor kleinere plannen vraagt u een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan.

Voor meer informatie kunt u terecht bij team Ruimte.

Hoe werkt het?

Door bij de gemeente een aanpassing in het bestemmingsplan aan te vragen, kunt u de regels voor het gebruik van grond of gebouwen in een gebied veranderen. Iedereen die hier belang bij heeft, mag een aanpassing aanvragen. Bijvoorbeeld wanneer u in het gebied woont.

Wat moet ik doen?

Bestaand bestemmingsplan

U vraagt de gemeente om het bestaande bestemmingsplan aan te passen. Wanneer de gemeente het met u eens is, kan het bestemmingsplan worden aangepast.

Nog niet definitief bestemmingsplan

Een bestemmingsplan dat nog niet definitief is, wordt een ontwerpbestemmingsplan genoemd.

  • De gemeente maakt een ontwerpbestemmingsplan. Dit wordt van tevoren bekendgemaakt in een huis-aan-huisblad en hier op de website.
  • Bekijk het ontwerpbestemmingsplan via Ruimtelijkeplannen.nl of op het gemeentehuis.
  • U kunt binnen 6 weken nadat het ontwerpbestemmingsplan bekend is gemaakt uw mening geven.
  • De gemeente stelt daarna het bestemmingsplan vast.
  • Wanneer u nog steeds wilt dat het bestemmingsplan wordt aangepast, kunt u dit binnen 6 weken nadat de gemeente het plan heeft vastgesteld, aangeven. Dit wordt beroep aantekenen genoemd en doet u bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Formulieren

Voor de aanvraag heeft u als inwoner DigiD nodig en als organisatie eHerkenning. Heeft u nog geen DigiD of eHerkenning? Vraag dit dan aan via www.digid.nl of www.eherkenning.nl

Wat kost het?

Voor het in behandeling nemen van een principeverzoek brengt de gemeente € 500 (2021) in rekening op basis van de legesverordening.

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) schrijft in een aantal gevallen voor dat er bij een ruimtelijk plan een exploitatieplan moet worden opgesteld. In een exploitatieplan is het kostenverhaal van een plan geregeld, zodat de gemeente niet alle bijkomende kosten van een planontwikkeling op zich hoeft te nemen. Ook kunnen enkele inhoudelijke eisen zijn opgenomen. Het is niet nodig om een exploitatieplan op te stellen als het kostenverhaal op een andere manier is verzekerd, bijvoorbeeld doordat de gemeente een anterieure overeenkomst heeft afgesloten met de betrokken partijen. Het is wenselijk om in een vroeg stadium van de planvorming goede afspraken over de grondexploitatie te maken.

Op het moment dat er geen exploitatieplan geldt of anterieure overeenkomst wordt afgesloten, brengt de gemeente voor een bestemmingsplanherziening leges in rekening, conform de legesverordening. De leges moeten betaald zijn voordat de gemeente start met de procedure.

Wat moet ik meenemen?

Om duidelijk te maken waarom u het bestemmingsplan wilt aanpassen, geeft u bij uw aanvraag de volgende documenten aan de gemeente:

  • Een omschrijving van uw bouwplannen
  • Bouwtekeningen van de situatie zoals die nu is én van de nieuwe situatie
  • Situatietekeningen en/of een plattegrond
  • Een goede ruimtelijke onderbouwing: Waarom kan hier van het bestemmingsplan worden afgeweken?

Meer informatie

Let op! Is het bestemmingsplan aangepast en wilt u daarna gaan bouwen? Dan hebt u nog wel een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig. Deze vraagt u aan via Omgevingsloket.nl.

Heeft deze informatie je geholpen?