Duizel Noord, 2e fase

Gemeente Eersel gaat 4 kavels uitgeven in het project Duizel Noord, 2e fase. Een volledig informatiepakket en het inschrijfformulier vind je op deze pagina. 

Voor wie?

De inschrijving staat open voor natuurlijke personen met een minimale leeftijd van achttien jaar (peildatum 1 juni 2021). (Toekomstige) echtparen of (toekomstige) samenwonende zijn verplicht om samen in te schrijven op één formulier en loten dus maar één keer mee. De koopovereenkomst wordt gesloten met degene(n) die vermeld staat op het getrokken lot.

Je kunt je inschrijven via het inschrijfformulier op deze pagina tot 25 juni 2021, 12:00 uur. Je hebt hiervoor wel DigiD nodig.

Verkoopprijzen

De kavels zijn op de onderstaande tekening weergeven met donkerbruine arcering. In het informatiepakket op deze pagina kun je ook de situatietekeningen met nummering bekijken. 

De BTW bedraagt thans 21%. Een eventuele wijziging van dit percentage wordt doorberekend. De prijzen zijn exclusief bijkomende kosten, zoals notariële kosten, kadastrale kosten en kosten voor riolering (standaardaansluiting € 201,00 prijspeil 2021). De aanleg van één standaard inrit is bij de grondprijs inbegrepen. 

Kavel Type Oppervlakte m2 Kavelprijs inclusief 21% Btw
60 Vrijstaand 788 € 308.272
61 Vrijstaand 715 € 286.710
62 Vrijstaand 701 € 281.119
63 Vrijstaand 546 € 219.228

Overzichtstekening kavels Duizel Noord, 2e fase

Verkoopvoorwaarden

De verkoop van de bouwkavels vindt plaats onder de Algemene voorwaarden voor de verkoop van bouwkavels door gemeente Eersel aan particulieren d.d. 9 november 2012’.

Keuze van de notaris

De koper kan vrij bepalen bij welke notaris de notariële akte wordt gepasseerd.

Bijzondere (verkoop)voorwaarde(n)

 • In het plan is een gescheiden rioolstelsel aangelegd. Per woning dient het water dus ook gescheiden te worden aangeleverd via een vuilwateraansluiting en een regenwateraansluiting.
 • Het vuilwater uit de woning wordt aangesloten op het vuilwaterriool van de gemeente. Het regenwater, afkomstig van daken en verhardingen wordt aangesloten op een infiltratieriool. De aansluitkosten bedragen € 201,00 per woning (prijspeil 2021).
 • Per kavel dienen er 2 parkeerplaatsen op eigen terrein gerealiseerd en in stand gehouden te worden. Deze verplichting wordt contractueel vastgelegd.
 • Voor kavel 63 geldt dat de erfafscheiding aan de westzijde uitgevoerd dient te worden zoals hieronder afgebeeld.

Status kavels

De uit te geven kavels zijn reeds bouwrijp gemaakt. De grond wordt geleverd in de huidige staat (zie ook de algemene verkoopvoorwaarden). 

Uitzetten kavels

 • Vóór de datum van feitelijke ingebruikneming van de grond, worden de grenzen door de gemeente in het terrein aangeduid en aan koper op diens verzoek aangewezen.

Proces

 1. Nog te doen: Start inschrijving -

  Je kunt je tot 25 juni 2021, 12:00 uur inschrijven.

 2. Nog te doen: Geïnteresseerden ontvangen bericht uiterlijk -

  De inschrijvers ontvangen bericht en krijgen te horen of er een loting georganiseerd wordt.

 3. Nog te doen: Loting uiterlijk -

  Een eventuele loting zal in deze week gehouden worden.

 4. Nog te doen: Lijst van kandidaten wordt vastgesteld uiterlijk -

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de lijst van kandidaten (en reservekandidaten) definitief vast. Alle kandidaten (en reservekandidaten) zullen schriftelijk in kennis worden gesteld.

  Degene die een kavel toegewezen krijgen hebben 3 maanden een reservering op de betreffende kavel. Voor het verstrijken van deze termijn dient een definitieve beslissing genomen te worden. Daarna volgt toezending en ondertekening koopovereenkomst. De notariële overdracht zal afgestemd worden met aspirant-koper.

Bestemmingsplan

Meer informatie over het bestemmingsplan van de uit te geven kavels kun je vinden via de website ruimtelijkeplannen.nl. Behalve het ruimtelijk aspect is er ook een beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Dit beeldkwaliteitsplan kun je opvragen via de website van de gemeente.

Informatiepakket en inschrijfformulier

Informatiepakket  Inschrijfformulier kavel Duizel Noord

Het informatiepakket informatief. Aan onvolkomenheden in de vermelde gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. De in dit document aangegeven prijzen gelden vanaf 1 mei 2021.

De gemeente behoudt zich het recht voor de uitgifteprocedure op ieder moment stop te zetten of de inschrijfvoorwaarden te wijzigen / aan te vullen als de omstandigheden (te beoordelen door de gemeente) daar aanleiding toe geven.

Duurzaam bouwen

Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt voor de gemeente Eersel. Als je besluit een eigen woning te gaan bouwen dan is dat het moment om na te denken over duurzaamheid. Door je woning duurzaam te bouwen kun je maandelijkse energielasten beperken. Maar dat niet alleen; duurzame woningen zijn voor bewoners gezonder en comfortabeler dan reguliere woningen. Duurzaam bouwen bespaart grondstoffen en is daarmee beter voor het milieu dan een traditionele woning. En wie nu energieneutraal bouwt, loopt vooruit op verplichtingen die in de nabije toekomst gaan gelden. Tot slot zorgt een duurzame manier van bouwen ervoor dat de woning zijn waarde langer behoudt.

Duurzaamheidsplan

Om je op het gebied van duurzaamheid op weg te helpen krijgt iedereen die een kavel koopt gratis een duurzaamheidsplan aangeboden. Dit plan wordt samen met jou opgesteld door een deskundig adviseur. Een duurzaamheidsplan start bij de zogenaamde programmafase; dit is de fase waarin nagedacht wordt over wat men wil (het resultaat kan zijn: Programma van eisen). Hoe eerder in het proces over duurzaamheid en energie nagedacht wordt, hoe beter. Het gehele traject ziet er als volgt uit:

 • Intake/kennismakingsgesprek
 • Opstellen conceptversie Duurzaamheidsplan
 • Overleg over conceptversie
 • Opstellen definitief Duurzaamheidplan
 • Nazorg (1 uur gratis advies)

De thema’s die aan de orde komen:

 • Energie
 • Gezondheid en comfort (geluid, ventilatie, koeling )
 • Materiaalgebruik (circulair, bio based bouwen).

Het Duurzaamheidsplan wordt afgestemd op actuele regelgeving in de bouw.

Wet Voortgang Energietransitie

Sinds 1 juli 2018 is de wet Voortgang Energietransitie van kracht. Het gevolg van die wet is dat nieuwbouw niet langer mag worden aangesloten op het aardgasnet. Deze wetswijziging werkt door op het bouwbesluit. Je dient hier bij de bouw van de woning rekening mee te houden.

Contact

Als je vragen hebt of meer informatie wilt over de inschrijving, neem dan contact op met Koen Bierens van team Vastgoed via het contactformulier. Heb je vragen over het bestemmingsplan neem dan contact op via (0497)531300.