Plannen voor woningbouw in Eersel-Zuid

De gemeente Eersel wil de kern Eersel uitbreiden. Het gaat om grond aan de zuidkant van Eersel, achter de Steenstraat, Plaatse en Heibloem. De gemeente onderzoekt of deze locatie geschikt is voor de ontwikkeling van woningbouw. Aan de hand van het onderzoek beslist de gemeenteraad of ze dit gebied ook daadwerkelijk verder willen ontwikkelen.  De gemeente hoopt  in 2024 te starten met de bouw van ongeveer 150 tot 200 nieuwe woningen. De naam van deze nieuwe wijk is Veldhoek. 

Gebiedsconcept

In het derde kwartaal van 2022 heeft een ruimtelijk adviesbureau aan het opstellen van een gebiedsconcept voor Veldhoek gewerkt. Een gebiedsconcept is geen uitgewerkt plan, eerder een set van kaders, spelregels en uitgangspunten voor ontwikkeling. Deze zijn gebaseerd op wat er mogelijk is in het gebied, welke ambities de gemeente Eersel heeft en op de uitkomsten van het overleg met de omgeving. Het gebiedsconcept wordt begin 2023 voorgelegd aan de gemeenteraad.

Omgevingsdialoog

Tijdens de ontwikkeling van het gebiedsconcept gaan we graag in gesprek met omwonenden over de ontwikkelingen in Veldhoek. Dit betekent:

 1. Voorgesprekken
  Met de directe omwonenden aan het plangebied zijn persoonlijke keukentafel gesprekken gevoerd. In een kleine setting zijn alle aandachtspunten besproken. 

 2. Dialoogavonden
  Er zijn in juni twee interactieve bijeenkomsten voor omwonenden geweest. Tijdens de bijeenkomsten is over verschillende thema’s gesproken met de gemeente en de ruimtelijke adviseurs. De terugkoppeling van deze avonden vind je in het verslag hieronder. In het verslag wordt verwezen naar de Woningmarktanalyse(externe link). Hierin worden de uitkomsten van onderzoek naar de woningbouwbehoefte in onze gemeente uitgelicht. 

 3. Verwerking in voorlopig gebiedsconcept
  De ruimtelijk adviseurs zijn na de keukentafelgesprekken en de dialoogavonden aan de slag gegaan met alle opgehaalde input. Daarbij zijn verschillende belangen afgewogen en is rekening gehouden met wet- en regelgeving. Op basis van alle input is het voorlopig gebiedsconcept ontworpen

 4. Presentatieavond
  Op 2 november 2022 hebben we een presentatieavond georganiseerd. Tijdens deze presentatie-avond is het voorlopig gebiedsconcept gepresenteerd en kregen aanwezigen de gelegenheid om vragen te stellen. Ook is deze avond toegelicht hoe het vervolgtraject eruit zal zien. Op het onderstaande kaartje is het gebiedsconcept weergegeven.

Verslag dialoogavonden Eersel-Zuid

Planning

 1. Afgerond: Omgevingsdialoog

  Voorjaar 2022

 2. Momenteel bezig: Presentatie voorlopig gebiedsconcept

  Op basis van wat mogelijk is in het gebied, de input uit de keukentafelgesprekken en de omge-vingsdialoog is een voorlopig gebiedsconcept opgesteld. Na de presentatie wordt het gebiedscon-cept aangeboden aan de gemeenteraad ter besluitvorming. 
  Najaar 2022 en voorjaar 2023
   

 3. Nog te doen: Start bestemmingsplan (omgevingsplan)procedure

  Het ontwerp omgevingsplan wordt opgesteld, komt ter inzage en zal uiteindelijk worden vastgesteld als omgevingsplan. 
  Najaar 2023. 

 4. Nog te doen: Start bouw

  2024