Exploitatie Sociale voorzieningen

Het programma bestaat uit de volgende productgroepen:

  1. Werk (uitvoering van het re-integratiebeleid);
  2. Inkomen (uitkeringen in het kader van de Participatiewet, minimabeleid/ bijzondere bijstand en schuldhulpverlening);
  3. Allochtonen (asielzoekers, statushouders, oud- en nieuwkomers, inburgering en huisvesting allochtonen).

Productgroep Rekening Begroting Begroting 2018 - 2021
2016 2017 2018 2019 2020 2021
LASTEN
* Werk 3.798.690 3.437.481 3.077.283 2.902.139 2.880.769 2.925.982
**Inkomen 2.227.046 2.677.200 2.788.100 2.881.900 2.896.100 2.896.100
Allochtonen 7.324 98.992 111.662 111.662 111.662 111.662
Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.) 6.033.060 6.213.673 5.977.045 5.895.701 5.888.531 5.933.744
BATEN
Werk 378.790 414.732 305.145 305.145 305.145 255.145
Inkomen 1.857.173 2.106.200 2.178.200 2.241.200 2.255.400 2.255.400
Allochtonen 21.330 95.330
Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.) 2.257.293 2.616.262 2.483.345 2.546.345 2.560.545 2.510.545
-3.775.767 -3.597.411 -3.493.700 -3.349.356 -3.327.986 -3.423.199
Rekening Begroting Begroting 2018 - 2021
2016 2017 2018 2019 2020 2021
LASTEN
Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.) 6.033.060 6.213.673 5.977.045 5.895.701 5.888.531 5.933.744
Kapitaallasten
Apparaatskosten 310.633 315.963 492.320 492.320 492.320 492.320
Totaal lasten 6.343.693 6.529.636 6.469.365 6.388.021 6.380.851 6.426.064
BATEN
Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.) 2.257.293 2.616.262 2.483.345 2.546.345 2.560.545 2.510.545
Beschikking over reserves i.v.m. kap.lasten
Totaal baten 2.257.293 2.616.262 2.483.345 2.546.345 2.560.545 2.510.545
Saldo programma -4.086.400 -3.913.374 -3.986.020 -3.841.676 -3.820.306 -3.915.519

* Bij de vaststelling van de begroting 2018 zijn de hierboven geraamde lasten (binnen de productgroep werk) - als gevolg van de 2e bestuursrapportage 2017 - verhoogd met € 375 wegens het WWB werkdeel.

** Bij de vaststelling van de begroting 2018 zijn de hierboven geraamde lasten (binnen de productgroep inkomen) - als gevolg van de 2e bestuursrapportage 2017 - verlaagd met € 5.000 wegens lagere uitgaven schuldhulpverlening.

De onderstaande analyse van de belangrijkste financiële afwijkingen 2018 ten opzichte van 2017 gaat alleen over de externe kosten, dus zonder apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves (voor zover deze directe relatie hebben met kapitaallasten/afschrijvingen). Met betrekking tot de apparaatskosten wordt opgemerkt dat vanaf 2017 hierin geen overhead is begrepen, aangezien deze conform het gewijzigde BBV per 1 januari 2017 zijn geraamd in het afzonderlijke programma 11 “Overhead”.

Werk

Per saldo is binnen deze productgroep sprake van een voordelig effect van € 250.611,-- Het WSW-budget daalt met circa € 375.000 en het budget voor arbeidsreïntegratie stijgt per saldo met € 124.000. De daling van het WSW budget heeft te maken met de afbouw van de WSW.

Het verschil met betrekking tot arbeidsreïntegratie betreft enerzijds een stijging van de lasten met € 15.000,-- ten opzichte van 2017. Anderzijds is bij de baten sprake van een nadelig effect van € 109.000,-- in verband met een eenmalige bijdrage van de WVK-groep in 2017 wegens hogere arbeidsreïntegratiekosten. Per saldo worden zowel het WSW-budget als arbeidsreïntegratie gedekt uit het 3D budget en derhalve verrekend met de stelpost 3D.

Inkomen

Binnen deze productgroep stijgen de lasten met afgerond € 110.900,-- en stijgen de baten met € 72.000,-- ten opzichte van vorig jaar. Dit nadelig verschil wordt nagenoeg volledig veroorzaakt door de stijging van het eigen risico van de vangnetregeling BUIG van € 120.000,-- naar € 150.000,--. Dit is nader toegelicht in de raadsinformatiebrief van 13 juni 2017 met betrekking tot “Financiële gevolgen meicirculaire 2017”. Volledigheidshalve wordt hierbij opgemerkt dat als gevolg van de stijging van het percentage van de vangnetregeling (8,75% naar 10%) er vanaf 2019 sprake is van een eigen risico van € 180.000,--. Dit laatste betekent dus nogmaals een nadelig effect op de exploitatie van € 30.000,-- vanaf 2019 (zie hoofdstuk “Meerjarenbegroting”)

Allochtonen

Binnen deze productgroep is per saldo sprake van € 108.000,-- hogere lasten. Dit houdt verband met de notitie “Integratie, participatie en inburgering statushouders in Eersel” waarbij rekening is gehouden met een structurele uitgavenpost van € 108.000,-- (gebaseerd op 40 statushouders waarvan 30 statushouders > 18 jaar). Zo is er onder andere een regievoerder aangesteld op dit onderwerp zodat dit proces ook in 2018 goed verloopt. Hier tegenover staat in programma 10 een rijksvergoeding van € 71.000,-- welke pas wordt verwerkt in de meicirculaire 2018. Om die reden is hiervoor een structurele stelpost opgenomen van € 71.000,-- (zie ook de toelichting hiervoor bij de stelpost statushouders). Het resterende tekort van € 37.000,-- wordt vanaf 2018 in mindering gebracht op de in programma 10 geraamde stelpost statushouders van € 60.000,-- zodat er nog een stelpost resteert van € 23.000,--.