Exploitatie Sociale voorzieningen 2019

Het programma bestaat uit de volgende productgroepen:

  1. Werk (uitvoering van het re-integratiebeleid);
  2. Inkomen (uitkeringen in het kader van de Participatiewet, minimabeleid/ bijzondere bijstand en schuldhulpverlening);
  3. Allochtonen (asielzoekers, statushouders, oud- en nieuwkomers, inburgering en huisvesting allochtonen).
Productgroep Rekening Begroting Begroting 2019 - 2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022
LASTEN
Werk 3.295.871 3.032.706 3.149.564 3.215.571 3.128.662 3.087.305
*Inkomen 2.876.381 2.653.300 2.571.300 2.571.300 2.571.300 2.571.300
Allochtonen 40.687 62.662 62.662 62.662 62.662 62.662
Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.) 6.212.939 5.748.668 5.783.526 5.849.533 5.762.624 5.721.267
BATEN
Werk 425.363 305.145 304.887 304.887 254.887 204.887
*Inkomen 2.002.728 1.991.169 1.922.146 1.922.146 1.922.146 1.922.146
Allochtonen 105.800
Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.) 2.533.891 2.296.314 2.227.033 2.227.033 2.177.033 2.127.033
-3.679.048 -3.452.354 -3.556.493 -3.622.500 -3.585.591 -3.594.234
Rekening Begroting Begroting 2019 - 2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022
LASTEN
Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.) 6.212.939 5.748.668 5.783.526 5.849.533 5.762.624 5.721.267
Kapitaallasten
Apparaatskosten 877 492.320 510.077 510.077 510.077 510.077
Totaal lasten 6.213.816 6.240.988 6.293.603 6.359.610 6.272.701 6.231.344
BATEN
Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.) 2.533.891 2.296.314 2.227.033 2.227.033 2.177.033 2.127.033
Beschikking over reserves i.v.m. kap.lasten
Totaal baten 2.533.891 2.296.314 2.227.033 2.227.033 2.177.033 2.127.033
Saldo programma -3.679.925 -3.944.674 -4.066.570 -4.132.577 -4.095.668 -4.104.311

*Bij de vaststelling van de begroting 2019 zijn de hierboven geraamde lasten (binnen de productgroep inkomen) - als gevolg van de 2e bestuursrapportage 2018 - in totaal verlaagd met € 98.670 (per saldo) wegens BUIG, schuldhulpverlening en minimabeleid.

De onderstaande analyse van de belangrijkste financiële afwijkingen 2019 ten opzichte van 2018 gaat alleen over de externe kosten, dus zonder apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves (voor zover deze directe relatie hebben met kapitaallasten/afschrijvingen).

Met betrekking tot de apparaatskosten wordt opgemerkt dat vanaf 2017 hierin geen overhead is begrepen, aangezien deze conform het  gewijzigde BBV per 1 januari 2017 zijn geraamd in het afzonderlijke programma 11 “Overhead”.

Werk

Per saldo is binnen deze productgroep sprake van een nadelig effect van € 117.116,-- Dit effect betreft nagenoeg volledig de daling van het WSW-budget (€ 118.000,--). Dit budget daalt namelijk jaarlijks als gevolg van de afbouw van de WSW. Deze daling is gelijk aan de daling van de integratie-uitkering  Participatie in programma 10, zodat deze daling voor de exploitatiebegroting budgettair neutraal verloopt.

Inkomen

Binnen deze productgroep dalen de lasten en baten per saldo met afgerond € 12.977,-- ten opzichte van 2018. Dit voordelig verschil wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er per saldo op de BUIG sprake is van een positief effect van € 22.000,--.

Allochtonen

Geen financiële afwijkingen.