Exploitatie Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid

Het programma bestaat uit de volgende productgroepen:

  1. Vrijwilligers
  2. Voorzieningen jeugd en jongeren
  3. Ouderen, chronisch zieken en gehandicapten
  4. Sociaal cultureel werk
  5. Gezondheid
     
Productgroep Rekening Begroting Begroting 2018 - 2021
2016 2017 2018 2019 2020 2021
LASTEN
Vrijwilligers 20.443 14.289 11.599 14.754 11.599 14.754
Voorzien. jeugd en jongeren 3.117.933 2.943.846 2.933.230 2.933.230 2.933.230 2.933.230
* Oud., chron.zieken en gehand. 3.908.776 4.002.077 3.990.451 4.014.229 4.039.026 4.061.026
**Sociaal cultureel werk 326.210 402.141 348.768 320.768 321.768 321.768
Volksgezondheid 535.517 634.042 618.757 618.757 618.757 618.757
Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.) 7.908.879 7.996.395 7.902.805 7.901.738 7.924.380 7.949.535
BATEN
Oud., chron.zieken en gehand. 419.612 364.154 356.000 356.000 356.000 356.000
Sociaal cultureel werk 191.441 192.353 121.595 121.595 121.595 121.595
Voorzien. jeugd en jongeren 108.000        10.000 
Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.) 719.053 566.507 477.595 477.595 477.595 477.595
-7.189.826 -7.429.888 -7.425.210 -7.424.143 -7.446.785 -7.471.940
Rekening Begroting Begroting 2018 - 2021
2016 2017 2018 2019 2020 2021
LASTEN
Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.) 7.908.879 7.996.395 7.902.805 7.901.738 7.924.380 7.949.535
Kapitaallasten 562.220 402.776 391.533 391.533 391.533 391.533
Apparaatskosten 2.169.109 1.526.921 1.777.641 1.777.641 1.777.641 1.777.641
Totaal lasten 10.640.208 9.926.092 10.071.979 10.070.912 10.093.554 10.118.709
BATEN
Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.) 719.053 566.507 477.595 477.595 477.595 477.595
Beschikking over reserves i.v.m. kap.lasten 25.916
Totaal baten 744.969 566.507 477.595 477.595 477.595 477.595
Saldo programma -9.895.239 -9.359.585 -9.594.384 -9.593.317 -9.615.959 -9.641.114

Bij de vaststelling van de begroting 2018 zijn de hierboven geraamde lasten (binnen de productgroep ouderen, chronisch zieken en gehandicapten) - als gevolg van de 2e bestuursrapportage 2017 - verhoogd met € 117.000 voornamelijk wegens hogere uitgaven Wmo-begeleiding.

*Bij de vaststelling van de begroting 2018 zijn de hierboven geraamde lasten (binnen de productgroep ouderen, chronisch zieken en gehandicapten) - als gevolg van het raadsbesluit slimme mobiliteitsoplossingen - verhoogd met € 7.113 wegens hogere uitgaven Wmo.

**Bij de vaststelling van de begroting 2018 zijn de hierboven geraamde lasten (binnen de productgroep Sociaal cultureel werk) - als gevolg van een amendement - verhoogd met €  6.000 wegens een subsidie aan de stichting buurtboerderij Eersel.

De onderstaande analyse van de belangrijkste financiële afwijkingen 2018 ten opzichte van 2017 gaat alleen over de externe kosten, dus zonder apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves (voor zover deze directe relatie hebben met kapitaallasten/afschrijvingen). Met betrekking tot de apparaatskosten wordt opgemerkt dat vanaf 2017 hierin geen overhead is begrepen, aangezien deze conform het  gewijzigde BBV per 1 januari 2017 zijn geraamd in het afzonderlijke programma 11 “Overhead”.

Vrijwilligers

Geen significante afwijkingen.

Voorzieningen jeugd en jongeren

Geen significante afwijkingen.

Ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

De lasten en baten binnen deze productgroep zijn per saldo € 3.472,-- lager dan het vorige jaar. Dit wordt veroorzaakt door een afname in de kosten WMO hulp bij het huishouden conform de begroting van ISD de Kempen met € 16.000,--. Uit diezelfde begroting blijft dat de kosten voor PGB hulp bij het huishouden stijgen met € 19.000,--..

Sociaal cultureel werk

Binnen deze productgroep zijn per saldo de geraamde uitgaven € 17.385,-- hoger ten opzichte van vorig jaar. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de storting in de onderhoudsvoorziening voor gemeenschapshuizen hoger ten opzichte van vorig jaar.

Volksgezondheid

Binnen deze productgroep zijn per saldo de geraamde uitgaven € 15.285,-- lager ten opzichte van vorig jaar. Dit wordt veroorzaakt door de lagere kosten voor Jeugdgezondheidszorg.