Exploitatie Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid

Productgroep Rekening Begroting Begroting 2019 - 2022
2017 2018

2019

2020 2021 2022
LASTEN
Vrijwilligers 10.105 11.599

17.230

13.980 17.230 13.980
Voorzieningen jeugd en jongeren 3.652.895 3.057.211

3.049.618

3.049.618 3.049.618 3.049.618
*Ouderen, chronisch zieken en gehandicapten 4.983.591 4.091.065

4.039.969

4.041.266 4.041.266 4.041.266
**Sociaal cultureel werk 457.637 401.540

365.467

367.027 367.027 361.027
***Volksgezondheid 611.243 627.667

667.202

667.202 667.202 667.202
Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.) 9.715.471 8.189.082

8.139.486

8.139.093 8.142.343 8.133.093
BATEN
Ouderen, chronisch zieken en gehandicapten 881.755 356.000

306.000

306.000 306.000 306.000
Sociaal cultureel werk 213.407 121.595

125.461

125.461 125.461 125.461
Voorzieningen jeugd en jongeren 3.020

Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.) 1.098.182 477.595

431.461

431.461 431.461 431.461
-8.617.289 -7.711.487

-7.708.025

-7.707.632 -7.710.882 -7.701.632
Rekening Begroting Begroting 2019 - 2022
2017 2018

2019

2020 2021 2022
LASTEN
Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.) 9.715.471 8.189.082

8.139.486

8.139.093 8.142.343 8.133.093
Kapitaallasten 433.240 391.533

393.877

393.877 393.877 393.877
Apparaatskosten 327.300 1.777.641

2.157.457

2.157.457 2.157.457 2.157.457
Totaal lasten 10.476.011 10.358.256

10.690.820

10.690.427 10.693.677 10.684.427
BATEN
Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.) 1.098.182 477.595

431.461

431.461 431.461 431.461
Beschikking over reserves i.v.m. kap.lasten

Totaal baten 1.098.182 477.595

431.461

431.461 431.461 431.461
Saldo programma -9.377.829 -9.880.661

-10.259.359

-10.258.966 -10.262.216 -10.252.966

Bij de vaststelling van de begroting 2019 zijn de hierboven geraamde lasten (binnen de productgroep ouderen, chronisch zieken en gehandicapten) - als gevolg van de 2e bestuursrapportage 2018 - verhoogd met € 410.900 voornamelijk wegens hogere uitgaven Wmo.

*Bij de vaststelling van de begroting 2019 zijn de hierboven geraamde lasten (binnen de productgroep sociaal cultureel werk) - als gevolg van de 2e bestuursrapportage 2018 - verhoogd met € 1.157 wegens hogere uitgaven gemeenschapshuizen.

**Bij de vaststelling van de begroting 2019 zijn de hierboven geraamde lasten (binnen de productgroep Volksgezondheid) - als gevolg van de septembercirculaire - verhoogd met €  33.000 wegens hogere uitgaven GGD in verband met rijksvaccinatieprogramma.

De onderstaande analyse van de belangrijkste financiële afwijkingen 2019 ten opzichte van 2018 gaat alleen over de externe kosten, dus zonder apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves (voor zover deze directe relatie hebben met kapitaallasten/afschrijvingen).

Met betrekking tot de apparaatskosten wordt opgemerkt dat vanaf 2017 hierin geen overhead is begrepen, aangezien deze conform het  gewijzigde BBV per 1 januari 2017 zijn geraamd in het afzonderlijke programma 11 “Overhead”.

Vrijwilligers

Geen significante afwijkingen (€ 5.631,-- nadelig).

Voorzieningen jeugd en jongeren

Geen significante afwijkingen (€ 7.593,-- voordelig).

Ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Geen significante afwijkingen (€ 1.096,-- voordelig).

Sociaal cultureel werk                                                                           

Binnen deze productgroep zijn per saldo de geraamde uitgaven en inkomsten € 39.939,-- lager ten opzichte van 2018. Dit wordt veroorzaakt doordat er in 2018 een eenmalige bijdrage voor de Muzenval is geraamd voor het opstellen van een actieplan  € 40.000,--.

Volksgezondheid

Binnen deze productgroep zijn per saldo de geraamde uitgaven € 39.535,-- hoger ten opzichte van 2018. Dit wordt veroorzaakt door de hogere kosten voor jeugdgezondheidszorg.