Indicatoren en normen Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid

Beleidsveld/doel Indicator *=verplicht Norm Wat gaan we daarvoor doen?
Jeugd
 • Percentage 12 tot 21 jarigen met delict voor de rechter *

<1,38%

2015 Eersel: 0,51%
Nederland: 1,45%

 • Samenwerking met politie
 • Vroeg signalering in het voorliggende veld (preventie)
 • Monitoring van de aanmeldingen Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG+) via de verschillende aandachtsgebieden
 • Percentage kinderen in uitkeringsgezinnen *

< 33% van het landelijk gemiddelde

2015 Eersel: 3,08%
Nederland: 6,58%

 • Vanuit één regisseur werken we integraal aan verschillende problematieken
 • Nauwe samenwerking in het kader van de Participatiewet

 • Percentage meldingen van kindermishandeling *

< 50% van het landelijk gemiddelde

2014 Eersel: 0,23%
Nederland: 0,70%

 • Nauw samenwerken met onder andere Veilig thuis en Advies en Meldpunt Kindermishandeling
 • Via het aandachtsgebied onderwijs nauwe samenwerking met scholen en kinderdagverblijven

 • Percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp *

<7% 

2017 Eersel: 9,6%
Nederland: 11,2%

 • Verminderen aantal specialistische jeugdhulptrajecten in aantal en in duur
 • Preventief werk CJG+
 • Samen met het gezin een plan opstellen waardoor gezinnen zelf problemen kunnen oplossen
 • Percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming *

< 0,9%

2017 Eersel: 0,6%
Nederland: 1,0%

 • De gezamenlijke ambitie van zowel de gemeenten als de gecertificeerde instellingen is om op termijn te komen tot een substantiële reductie van de instroom binnen Jeugdbescherming en Jeugdreclassering en tot het verkorten van trajectduur
 • Het optuigen van professionals in het Lokaal Ondersteuningsteam (LOT) en Kempenteam voor Jeugdhulp (KTJ), het ondersteunen van de ouders, vroegtijdige consultering van Bureau Jeugdzorg en William Schrikker Groep (WSG) en zo nodig de Raad voor de Kinderbescherming
 • Adviserend expertteam op afroep beschikbaar
 • Percentage jongeren van 12 tot 23 jaar met jeugdreclassering *

0%

2017 Eersel: 0%
Nederland: 0,4%

 • De gezamenlijke ambitie van zowel de gemeenten als de gecertificeerde instellingen is om op termijn te komen tot een substantiële reductie van de instroom binnen Jeugdbescherming en Jeugdreclassering en tot het verkorten van trajectduur
 • Het optuigen van professionals in het Lokaal Ondersteuningsteam (LOT) en Kempenteam voor Jeugdhulp (KTJ), het ondersteunen van de ouders, vroegtijdige consultering van Bureau Jeugdzorg en William Schrikker Groep (WSG) en zo nodig de Raad voor de Kinderbescherming
 • Adviserend expertteam op afroep beschikbaar
 • Tevredenheid over hulpverlening, op basis van cliëntonderzoek uitgedrukt in rapportcijfer

>7,0

2017 Eersel: 8,0

 • Jeugdhulp is zo ‘licht’ als het kan, en zo ‘zwaar’ als het moet
 • Het CJG+ zorgt voor passende scholing om aan de hoge eisen te voldoen
 • Inzet op afname van de administratieve last om meer tijd aan cliënten en aandachtsgebieden te besteden
 • De doelen uit het gezinsplan worden gehaald

>80%

2016 Eersel: 96%

 • Opstellen van realistische doelen door jeugd- en gezinswerkers
 • Nauwe monitoring en begeleiding van cliënten
 • Gemiddelde leeftijd bij aanvang jeugdhulp

< 11,7 jaar

2017 Eersel: 8,0

 • Preventief beleid
 • Werken op de vindplaatsen
 • Vroegsignalering in samenwerking met de aandachtsgebieden
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Aantal cliënten met maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners*

≥ 570

2017 Eersel: 600

Uitvoeren van de Verordening Wmo 2018. Op basis van het Welzijnskader richt de gemeentelijke aandacht zich in de jaren 2017 -2020 met name op:

 • ondersteuning mantelzorgers;
 • maatwerkvoor-zieningen Wmo;
 • dementie;
 • ketenzorg;
 • versterking voorliggende voorzieningen;
 • inclusief beleid. 
 • De effecten die cliënten ervaren als gevolg van de ondersteuning die de gemeente biedt in het kader van de Wmo afgeleid uit de stellingen:
 • kan ik beter de dingen doen die ik wil;
 • kan ik mij beter redden;
 • heb ik een betere kwaliteit van leven.

Uitgedrukt in een percentage.

> 80%

2017:

afgerond 84%

Gezondheid
 • Waardering algehele persoonlijke gezondheid uitgedrukt in rapportcijfer (burgerpeiling waarstaatjegemeente)

≥7,8 (gebaseerd op het rapportcijfer uit de peiling in 2016)

2016 Eersel: 7,8
Nederland: 7,6

 • In 2018 is de nota gezondheid ‘Gezondheid in Uitvoering’ vastgesteld met daarin de speerpunten die de komende vier jaar van toepassing zijn. 
Vrijwilligers
 • De mate waarin inwoners zich hebben ingezet voor anderen en/ of maatschappelijke doelen via vrijwilligerswerk (burgerpeiling waarstaatjegemeente)

≥ 45%

2016 Eersel: 52%
Nederland: 44%

 • In 2018 is een uitvoeringsplan vrijwilligerswerk opgesteld voor 2018-2021. 
Gemeenschapshuizen
 • Aanwezigheid van accommodaties waar activiteiten plaatsvinden op het terrein van ontmoeting, sport, cultuur en ontwikkeling

In iedere kern is een multifunctionele accommodatie (mfa)/ gemeenschapshuis

2017 Eersel: 100%

 • In 2018 is een uitvoeringsplan vrijwilligerswerk opgesteld voor 2018-2021. 
 • De tevredenheid over aanwezigheid van welzijnsvoorzieningen in eigen buurt uitgedrukt in rapportcijfer (burgerpeiling waarstaatjegemeente)

≥ 57,0

2016 Het percentage dat (zeer) tevreden is over de welzijnsvoorzieningen:

Eersel: 57%
Nederland: 59%

 • In 2018 wordt verder uitvoering gegeven aan het welzijnskader en het toekomstbestendig accommodatiebeleid.

Tip: voor de definitie en bronnen van indicatoren kun je terecht op waarstaatjegemeente.nl