Speerpunten en ontwikkelingen 2019 Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid

Jeugd

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG+) heeft als rode draad in haar visie opgenomen ‘dichtbij, effectief en in samenhang’. We streven ernaar om jeugdigen met een hulpvraag zo dichtbij en zo licht mogelijk te ondersteunen. Jeugdhulp kan zowel via CJG+ als via de specialistische jeugdhulpaanbieders worden uitgevoerd. Vanuit de verschillende aandachtsgebieden komen cliënten in beeld bij CJG+. Deze aandachtsgebieden lopen uiteen van (brede) scholen, voortgezet onderwijs, verenigingen, politie, loketten en huisartsen. Het uitbouwen van de huidige relatie tussen CJG+ en deze partners versterkt de preventie.

We besteden veel aandacht aan de weerbaarheid van kinderen en gezinnen. Het doel is een afname van de problemen. Samen met de andere Kempengemeenten en de GGD ontwikkelen we hiervoor een plan. In aanvulling op deze lopende projecten startten we in 2018 met een driejarige pilot rondom weerbaarheid (IJslandse aanpak) in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en het Trimbos. In 2019 komen de eerste resultaten beschikbaar. Aan de hand daarvan maken we plannen.

In twee meerjarige onderzoeken werkt de gemeente Eersel mee aan een onderzoek naar Eigen Kracht en de sociale basis binnen de Kempen. Beide dragen bij aan het realiseren van de maatschappelijke effecten die zijn opgenomen in het Meerjarenbeleidskader van het CJG+.

Jongerenopbouwwerk

De gemeente Eersel gaat drie jaar experimenteren met de jeugdcoach en de preventiewerker. Signalen vanuit de samenwerkingspartners bleken van dien aard dat extra inzet wenselijk is. In het derde jaar zal moeten worden bezien of de taken bijvoorbeeld toch naar het CJG+ kunnen worden overgeheveld of dat de signalerende en activerende taken elders belegd kunnen worden of niet meer nodig zijn.

Het gaat dus om een tweetal investeringen. Met betrekking tot de jeugdcoach wordt 0.7 fte aangesteld voor de gemeenten Bladel, Reusel-De Mierden en Eersel samen. Voor Eersel betreft het investeringsbedrag € 23.790,--. Met betrekking tot de preventiemedewerker wordt voor de gemeente Eersel 120 uur per jaar uitgetrokken wat neerkomt om € 9.917,--. Zoals aangegeven gaat het in beide gevallen om een investering voor de jaren 2019, 2020 en 2021.

Welzijnskader 2017 tot en met 2020

We willen dat iedereen kan meedoen in de maatschappij. Diverse zorg- en welzijnsvoorzieningen dragen bij aan het welbevinden en de sociale cohesie. Dat is van belang voor de maatschappelijke verandering, waarin de nadruk is komen te liggen op preventie, vraaggerichtheid, vertrouwen, maatwerk en zelfregie. In september 2016 is het Welzijnskader 2017 tot en met 2020 ‘De kracht van contact’ vastgesteld. Hierin wordt met name ingegaan op de volgende onderwerpen: participatie en sociale samenhang, vrijwilligers, volwasseneneducatie, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), jeugd en gezondheid. In de jaren 2017 tot en met 2020 werken we de diverse onderwerpen die in het Welzijnskader zijn opgenomen uit in onder meer uitvoeringsplannen.

Wmo

Onderwerpen die voor het komende jaar op het gebied van Wmo relevant zijn, kunt u vinden in het Welzijnskader.

Gezondheid

In 2018 is de Nota Gezondheid 2018-2021 gemeente Eersel ‘Gezondheid in Uitvoering’ vastgesteld. Deze is op de komende drie jaar van toepassing. In de nota staan de thema’s die bijdragen aan een verbetering van de persoonlijke gezondheid. In 2019 zetten we samen met inwoners en organisaties de lopende activiteiten voort en voeren we nieuwe activiteiten uit.

Vrijwilligers

Binnen het Welzijnskader is het doel dat er voldoende vrijwilligers zijn die zich zodanig ondersteund voelen, dat ze hun taak blijven vervullen. Daarvoor zijn vier aandachtsgebieden bepaald die in het Uitvoeringsplan vrijwilligerswerk (2018-2021) zijn uitgewerkt in activiteiten. Daarbij hebben we aandacht voor onderwerpen als Eerselvoorelkaar, maatschappelijke stages, vrijwilligersverzekering, waardering, scholing, ondersteuning, inclusief beleid en mantelzorgondersteuning. Een deel van deze activiteiten voert de gemeente en Steunpunt Vrijwilligerswerk zelf uit. Het andere deel gaat in samenspraak of samen met partners zoals GOW Welzijnswerk.

Gemeenschapshuizen en multifunctionele accommodaties (MFA’s)

Alle kernen van de gemeente Eersel hebben een gemeenschapshuis/MFA. Deze zien we als basisvoorziening. Hier kunnen mensen elkaar ontmoeten en activiteiten organiseren. In het document Toekomstbestendig Accommodatiebeleid 2017-2020, van contract naar contact, is vastgelegd hoe gemeenschapshuizen/MFA’s hun rol in de kernen uitvoeren.