Exploitatie Algemene baten en lasten

Productgroep Rekening Begroting Begroting 2019 - 2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022
LASTEN
*Algemene dekkingsmiddelen 7.780.657 1.376.467 2.109.267 2.176.666 2.379.711 2.479.610
Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.) 7.780.657 1.376.467 2.109.267 2.176.666 2.379.711 2.479.610
BATEN
**Algemene dekkingsmiddelen 32.871.770 29.668.003 30.984.733 31.213.222 31.369.374 31.518.353
Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.) 32.871.770 29.668.003 30.984.733 31.213.222 31.369.374 31.518.353
25.091.113 28.291.536 28.875.466 29.036.556 28.989.663 29.038.743
Rekening Begroting Begroting 2019 - 2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022
LASTEN
Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.) 7.780.657 1.376.467 2.109.267 2.176.666 2.379.711 2.479.610
Kapitaallasten 23.886 26.540 26.005 26.005 26.005 26.005
Apparaatskosten 120.113 191.797 193.808 193.808 193.808 193.808
Totaal lasten 7.924.656 1.594.804 2.329.080 2.396.479 2.599.524 2.699.423
BATEN
Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.) 32.871.770 29.668.003 30.984.733 31.213.222 31.369.374 31.518.353
Beschikking over reserves i.v.m. kap.lasten 498.141 567.277 552.127 552.127 552.127 552.127
Totaal baten 33.369.911 30.235.280 31.536.860 31.765.349 31.921.501 32.070.480
Saldo programma 25.445.255 28.640.476 29.207.780 29.368.870 29.321.977 29.371.057

*Bij de vaststelling van de begroting 2019 zijn de hierboven geraamde lasten (binnen de productgroep algemene dekkingsmiddelen) - als gevolg van de 2e bestuursrapportage 2018 - verlaagd met € 375.500 wegens vervallen stelposten.

**Bij de vaststelling van de begroting 2019 zijn de hierboven geraamde baten (binnen de productgroep algemene dekkingsmiddelen) - als gevolg van de 2e bestuursrapportage 2018 en de septembercirculaire - in totaal verhoogd met € 76.551 wegens hogere opbrengsten OZB en een hogere algemene uitkering.

De onderstaande analyse van de belangrijkste financiële afwijkingen 2019 ten opzichte van 2018 gaat alleen over de externe kosten, dus zonder apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves (voor zover deze directe relatie hebben met kapitaallasten/afschrijvingen).

Met betrekking tot de apparaatskosten wordt opgemerkt dat vanaf 2017 hierin geen overhead is begrepen, aangezien deze conform het  gewijzigde BBV per 1 januari 2017 zijn geraamd in het afzonderlijke programma 11 “Overhead”.

Algemene dekkingsmiddelen

Per saldo is binnen deze productgroep sprake van voordelig effect van 2019 ten opzichte van 2018 van € 583.930,--.

Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende afwijkingen bij de baten:

  • De geraamde opbrengst OZB 2019 is € 102.000,-- hoger dan de raming 2018, hetgeen verband houdt met een indexering van 2%, hogere WOZ-waardes en areaaluitbreiding.
  • Hogere opbrengst toeristenbelasting 2019 (€ 40.000,--, zie ook hogere lasten in programma 8).
  • Hogere algemene uitkering 2019 (incl. sociaal domein) ten opzichte van de geraamde algemene uitkering 2018 (€ 1.060.000,--).
  • Lagere dividenduitkering Bank voor Nederlands Gemeenten (€ 81.000,--) aangezien de verhoging - als gevolg van de hogere dividenduitkering 2017 - bij de eerste bestuursrapportage 2018 voor een gedeelte (€ 81.000,--) als incidenteel is aangemerkt.

Met betrekking tot de lasten worden de volgende belangrijkste oorzaken voor de afwijkingen genoemd:

  • Op de totale stelposten (inclusief “onvoorzien”) is per saldo sprake van een negatieve afwijking ten opzichte van de raming 2018 van € 397.000,-- (zie ook het onderdeel stelposten bij het hoofdstuk “Algemene dekkingsmiddelen en stelposten”).
  • Met betrekking tot de mutaties in de reserves (begrotingssaldi 2018/2019, saldi bestuursrapportage 2018 en resultaatbestemming jaarrekening 2017 is per saldo sprake van een negatief effect (€ 140.000).