10. Algemene baten en lasten JS18

Het programma algemene baten en lasten is een specifiek programma dat geen maatschappelijk effect beoogt, maar de algemene dekkingsmiddelen en de stelposten. De algemene dekkingsmiddelen zijn met name de algemene uitkering uit het Gemeentefonds, de gemeentelijke belastingen en de deelnemingen. Daarnaast zijn de stelposten voor onvoorziene uitgaven en lasten van het investeringsprogramma 2018-2021 opgenomen.

 • Wat heeft het gekost?

  • Exploitatie
   Programma: Algemene baten en lasten
   Productgroep Begroting 2018 Werkelijk Verschil
   begr. na wijz. 2018 2018
   LASTEN
   Algemene dekkingsmiddelen 1.690.198 1.820.966 5.043.862 -3.222.896
   Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.) 1.690.198 1.820.966 5.043.862 -3.222.896
   BATEN
   Algemene dekkingsmiddelen 29.243.935 30.396.617 31.153.728 757.111
   Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.) 29.243.935 30.396.617 31.153.728 757.111
   -27.553.737 -28.575.651 -26.109.866 -2.465.785
   Begroting 2018 Werkelijk Verschil
   begr. na wijz. 2018 2018
   LASTEN
   Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.) 1.690.198 1.820.966 5.043.862 -3.222.896
   Kapitaallasten 26.540 26.540 27.432 -892
   Apparaatskosten 191.797 191.797 181.116 10.681
   Totaal lasten 1.908.535 2.039.303 5.252.410 -3.213.107
   BATEN
   Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.) 29.243.935 30.396.617 31.153.728 757.111
   Beschikking over reserves i.v.m. kap.lasten 544.417 567.277 542.512 -24.765
   Totaal baten 29.788.352 30.963.894 31.696.240 732.346
   Saldo programma -27.879.817 -28.924.591 -26.443.831 -2.480.760

   De onderstaande analyse van de belangrijkste financiële afwijkingen 2018 gaat alleen over de externe kosten, dus zonder apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves (voor zover deze directe relatie hebben met kapitaallasten/afschrijvingen).Met betrekking tot de apparaatskosten merken we op dat vanaf 2017 hierin geen overhead is begrepen, aangezien deze conform het gewijzigde BBV per 1 januari 2017 zijn geraamd in het afzonderlijke programma 11 “Overhead”.

   Productgroep Algemene dekkingsmiddelen

   • De algemene uitkering is ongeveer € 139.000,-- lager dan de bijgestelde raming. Zie voor een nadere toelichting het overzicht “Algemene dekkingsmiddelen en stelposten”;
   • Vrijvallen van de stelpost onvoorziene uitgaven (€ 54.827,-- voordeel) en overige stelposten (€ 218.714,-- voordeel). Zie ook voor een nadere toelichting het overzicht “Algemene dekkingsmiddelen en stelposten”;
   • Hogere opbrengst toeristenbelasting (€ 56.000,-- voordeel). Zie voor een nadere toelichting de paragraaf “Lokale heffingen”;
   • Het geraamde begrotingsresultaat bedraagt € 542.000,--. Dit betreft het saldo bij de primitieve begroting en alle begrotingswijzingen, waaronder de bijstellingen bij de 1e en 2e berap. Het definitief rekeningoverschot 2018 van € 3.195.000,-- (exclusief grondbedrijf, zie hiervoor programma 3/paragraaf 7 Grondbeleid) is verwerkt in de werkelijk lasten 2018 van programma 10. Het voorgaande resulteert in een totale afwijking van € -2.653.000,--;
   • De voorziening dubieuze debiteuren wordt statisch bepaald per 31 december van het boekjaar. Het saldo van de openstaande debiteuren, langer dan een jaar, is per 31 december 2018 lager dan vorig boekjaar, wat een vrijval van de voorziening oplevert van € 93.668,--;
   • In 2018 is een niet geraamde last opgenomen op basis van een voorlopige aanslag Vennootschapsbelasting van €186.283. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de paragraaf ‘Grondbeleid’;
   • Verder is er sprake van een afwijking op de rente over de interne financieringsmiddelen.

   In 2018 is er een last voor Vennootschapsbelasting (VpB) opgenomen op basis van een voorlopige aanslag van € 186.283,--. Aangezien dit bedrag volledig betrekking heeft op de bouwgrondexploitatie stellen we net als in 2016+2017 voor om van het positieve resultaat bouwgrondexploitatie 2018 ad €470.000) het VpB gedeelte van €186.283,-- niet toe te voegen aan de algemene reserve bouwgrondexploitatie, maar toe te voegen aan de algemene reserve vrij besteedbaar, aangezien de exploitatie in 2018 met deze VpB -last is belast.