Toelichting overheadkosten

In onderstaande tabel zijn de totale (netto-)overheadkosten nader gespecificeerd en geven we aan welke overhead we toerekenen aan de programma’s:

Overheadkosten Totaal Toerekening aan programma's Resteert ten laste van programma “Overhead”
Overhead personeel:
Lonen en salarissen (incl. toerekening aan bouwgrondexploitatie (programma 3) verrekencategorie 7.5) 5.135.214 3.263.731 1.871.483
Personeel van derden 35.000 35.000 0
Overige personeelskosten 45.750 45.750 0
Bijdragen (ISD/VTH/Jeugd) 2.813.155 2.813.155 0
Subtotaal uitgaven personeel 8.029.119 6.157.636 1.871.483
Bijdragen en detacheringen -32.000 0 -32.000
Totaal overhead personeel 7.997.119 6.157.636 1.839.483
Overhead organisatiekosten
Indirecte personeelskosten 458.865 0 458.865
ICT (incl. SSC en excl. kapitaallasten) 1.336.042 0 1.336.042
Huisvestingkosten (excl. kapitaallasten) 257.293 0 257.293
Facilitaire zaken/inkoop/administratie/ verzekeringen 469.487 0 469.487
Materieel/werf buitendienst (excl. kapitaallasten) 139.773 139.773 0
Kapitaallasten ICT/werf/vervoermiddelen/ gemeentehuis 340.700 129.368 211.332
Overige kapitaallasten (programma’s) 3.089.514 3.089.514 0
Algemene kosten 106.973 0 106.973
Subtotaal uitgaven 6.198.647 269.141 2.839.992
Bijdragen en huuropbrengsten -189.382 0 -189.382
Totaal netto-overhead organisatie 6.009.265 3.358.655 2.650.610
Totaal overheadskosten 14.006.384 9.516.291 4.490.093

Bij de netto-overhead, welke ten laste blijft van het programma ‘Overheadkosten’, is rekening gehouden met het feit dat volgens het BBV het is toegestaan om de kosten van overhead op een indirecte wijze toe te rekenen aan de bouwgrondexploitatie (programma 3). Dit geschiedt middels een separate verrekencategorie (7.5) welke als negatieve last is geraamd in het programma ‘Overheadkosten’ voor een bedrag van € 59.439,-- (1.461 productieve uren x € 40,68).

Ook merken we op dat voor de tarieven van de afvalstoffenheffing, rioolheffing en de leges geen toerekening heeft plaatsgevonden, maar deze conform het BBV extra-comptabel worden berekend. De totale overheadkosten zijn gedeeld door de totale productieve uren. Hierdoor is er sprake van een (extra-comptabel) uurtarief van € 40,68 welke vervolgens is vermenigvuldigd met de geraamde productieve uren voor de genoemde lokale heffingen. Deze becijferde overhead wordt dus niet toegerekend aan de programma’s, maar wordt wél meegenomen in de tariefberekeningen. Dit laatste blijkt ook uit het feit dat in de nieuwe voorgeschreven tabellen in de paragraaf ‘Lokale heffingen’ de overheadkosten, welke niet zijn geraamd in het desbetreffende programma/ taakveld, afzonderlijk worden vermeld.

Verschillenanalyse apparaatskosten en kapitaallasten 2018/2017

Apparaatskosten

Ten opzichte van de begroting 2017 stijgen per saldo de uitgaven 2018 met € 349.000,--. Deze stijging wordt veroorzaakt door het volgende:

Hogere loonkosten (voornamelijk cao-ontwikkeling)* €  323.000
Lagere detacheringsvergoedingen* €    61.000
(Per saldo) hogere bijdrage aan SK (uitvoeringskosten) €    88.000
Hoger opleidingsbudget (gekoppeld aan de loonsom) €    10.000
Lagere raming flexpot (wegens incidentele verhoging 2017 met € 75.000) €   -75.000
Lagere toevoeging aan de voorziening onderhoud (gemeentehuis/werf) €  - 32.000
Lagere raming reproductie €  - 13.000
Lagere controlekosten €  - 20.000
Diversen (per saldo) €      7.000
€  349.000

*De totale loonkosten stijgen ten opzichte van 2017 met € 384.000,-- (€ 323.000,-- + € 61.000,--). In de raadsinformatiebrief “Financiële gevolgen meicirculaire 2017” d.d. 13 juni 2017 was rekening gehouden met een reservering voor hogere loonkosten van € 225.000,-- en zoals is aangegeven in programma 3 vindt er een verschuiving plaats van de loonkosten van het Huis van de Brabantse Kempen naar programma 11 ad € 64.000,-- zodat er in totaal sprake is van hogere loonkosten van € 95.000,-- (€ 384.000,-- minus € 289.000,--). Zie ook paragraaf 2.1 van het hoofdstuk financiële positie.

Kapitaallasten

De kapitaallasten (rente en afschrijving), welke worden toegerekend aan de exploitatie worden voor 2018 geraamd op € 3.430.212,--. Deze kapitaallasten zijn in eerste instantie als last geraamd in het programma “Overhead” en worden vervolgens volledig als negatieve last geraamd/ doorbelast aan de programma’s. Ten opzichte van de begroting 2017 (inclusief begrotingswijzigingen tot en met juli 2017) is sprake van een daling van de (bruto-) kapitaallasten met € 479.000,--, hetgeen voornamelijk veroorzaakt wordt doordat er in 2017 sprake is van diverse afschrijvingen ineens welke een incidenteel karakter hebben.

Nadere toelichting op de overheadskosten

Lonen en salarissen

Het betreft hier voornamelijk de directe loonkosten van het management, bestuurs- en managementondersteuning, team financiën, secretariaat, IBC en projectbureau.

Overige personeelskosten

Dit betreft voornamelijk reis- en verblijfskosten.

Bijdragen en detacheringen

Dit betreft voornamelijk bijdragen van andere gemeenten vanwege detacheringen van medewerkers.

Indirecte personeelskosten

Onder de indirecte personeelskosten worden de kosten van salarisadministratie, opleidingen, arbo, ondernemingsraad en bedrijfshulpverlening verantwoord. Ook wordt hieronder de bijdrage aan P&O geraamd (€ 153.745,-).

ICT

Deze raming betreft hoofdzakelijk de bijdrage aan het SSC voor een geraamd bedrag van € 1.303.114,--. Het overige bedrag heeft betrekking op de telefoonvoorziening en de kosten voor bijvoorbeeld software, welke niet zijn opgenomen in de begroting van het SSC.

Huisvestingskosten

Deze uitgaven hebben betrekking op het beheer en onderhoud van het gemeentehuis, zoals energiekosten, schoonmaak, storting onderhoudsvoorziening en inventaris.

Facilitaire zaken/ inkoop/ administratie/ verzekering

Het betreft hier de kosten van detachering bode, papier- en drukwerk, portokosten, catering, vakinformatie, inkoopbureau, accountantskosten en verzekeringen.

Kapitaallasten

Dit betreft de volgende kapitaallasten:

ICT €   42.667
Gemeentehuis € 168.665
Gemeentewerf €   77.940
Materieel €   51.428
€ 340.700

Algemene kosten

Onder algemene kosten worden de uitgaven geraamd voor communicatie, representatiekosten, landelijke ombudsman en planning & control (ondernemerspeiling en Vensters Voor Bedrijfsvoering.

Inkomsten

Het betreft hier in de begroting opgenomen inkomsten vanwege verhuur gedeelte gemeentehuis.