Toelichting overheadkosten

In onderstaande tabel zijn de totale (netto-)overheadkosten nader gespecificeerd en geven we aan welke overhead we toerekenen aan de programma’s:

Totaal Toerekening aan programma's Resteert ten laste van programma “Overhead”
Overhead personeel:
Lonen en salarissen (incl. toerekening aan bouwgrondexploitatie (programma 3) verrekencategorie 7.5) 5.656.990 3.654.150 2.002.840
Personeel van derden/detacheringen 20.000 20.000 0
Overige personeelskosten 52.950 52.950 0
Bijdragen (ISD/VTH/Jeugd) 2.986.906 2.986.906 0
Subtotaal uitgaven personeel 8.716.846 6.714.006 2.002.840
Bijdragen en detacheringen -105.366 0 -105.366
Totaal overhead personeel 8.611.480 6.714.006 1.897.474
Overhead organisatiekosten
Indirecte personeelskosten 534.674 0 534.674
ICT (incl. SSC en excl. kapitaallasten) 1.365.026 0 1.365.026
Huisvestingkosten (excl. kapitaallasten) 253.205 0 253.205
Facilitaire zaken/inkoop/administratie/ verzekeringen 473.203 0 473.203
Materieel/werf buitendienst (excl. kapitaallasten) 129.498 129.498 0
Kapitaallasten ICT/werf/vervoermiddelen/ gemeentehuis 374.812 131.623 243.189
Overige kapitaallasten (programma’s) 3.308.959 3.308.959 0
Algemene kosten 97.635 0 97.635
Subtotaal uitgaven 6.537.012 261.121 2.966.932
Bijdragen en huuropbrengsten -334.600 0 -334.600
Totaal netto-overhead organisatie 6.202.412 3.570.080 2.632.332
Totaal overheadskosten 14.813.892 10.284.086 4.529.806

Bij de netto-overhead, welke ten laste blijft van het programma ‘Overheadkosten’, is rekening gehouden met het feit dat volgens het BBV het is toegestaan om de kosten van overhead op een indirecte wijze toe te rekenen aan de bouwgrondexploitatie (programma 3). Dit geschiedt middels een separate verrekencategorie (7.5) welke als negatieve last is geraamd in het programma ‘Overheadkosten’ voor een bedrag van € 52.421,-- (1.340 productieve uren x € 39,12).

Ook merken we op dat voor de tarieven van de afvalstoffenheffing, rioolheffing en de leges geen toerekening heeft plaatsgevonden, maar deze conform het BBV extra-comptabel worden berekend. De totale overheadkosten zijn gedeeld door de totale productieve uren. Hierdoor is er sprake van een (extra-comptabel) uurtarief van € 39,12 welke vervolgens is vermenigvuldigd met de geraamde productieve uren voor de genoemde lokale heffingen. Deze becijferde overhead wordt dus niet toegerekend aan de programma’s, maar wordt wél meegenomen in de tariefberekeningen. Dit laatste blijkt ook uit het feit dat in de nieuwe voorgeschreven tabellen in de paragraaf ‘Lokale heffingen’ de overheadkosten, welke niet zijn geraamd in het desbetreffende programma/ taakveld, afzonderlijk worden vermeld.

Verschillenanalyse apparaatskosten en kapitaallasten 2019/2018

Apparaatskosten

Ten opzichte van de begroting 2018 stijgen per saldo de uitgaven 2019 met € 186.418,--. Deze stijging wordt veroorzaakt door het volgende:

Hogere loonkosten (voornamelijk cao-ontwikkeling) 229.000
Lagere huuropbrengst gemeentehuis 30.000
Lagere raming flexpot (wegens incidentele verhoging 2018 met € 75.000) -75.000
Hogere vergoeding financiële administratie -17.000
Lagere onderzoekskosten (tweejaarlijkse burgerpeiling in 2018) -18.000
Diversen (per saldo) 38.000
187.000

Kapitaallasten

De kapitaallasten (rente en afschrijving), welke worden toegerekend aan de exploitatie worden voor 2018 geraamd op € 3.683.771,--. Deze kapitaallasten zijn in eerste instantie als last geraamd in het programma “Overhead” en worden vervolgens (nagenoeg) volledig als negatieve last geraamd/doorbelast aan de programma’s (doorbelasting € 3.440.582 en resteert € 243.189 op programma overhead). Ten opzichte van de begroting 2018 (inclusief begrotingswijzigingen tot en met juli 2018) is sprake van een daling van de (bruto-) kapitaallasten met € 1.087.000,--, hetgeen voornamelijk veroorzaakt wordt doordat er in 2018 sprake is van diverse afschrijvingen ineens welke een incidenteel karakter hebben.

Het bovenstaande betekent dat er bij de apparaatskosten én kapitaallasten  - ten opzichte van de raming 2018 - sprake is van een afwijking van € 900.000,-- (voordelig).

Met betrekking tot de netto-overhead op dit programma is ten opzichte van 2018 sprake van een daling met € 350.815 (€ 4.880.621 minus € 4.529.806), hetgeen wordt veroorzaakt doordat enerzijds sprake is van een hogere doorbelasting van de apparaatskosten van € 537.233 ( 6.975.127 minus € 6.437.894) en anderzijds de apparaatskosten zijn gestegen met € 186.418 (zie bovenstaande toelichting).


Nadere toelichting op de overheadskosten

Lonen en salarissen

Het gedeelte ten laste van het programma ‘overhead’ betreft hier voornamelijk de directe loonkosten van het management, bestuurs- en managementondersteuning, team financiën, secretariaat en IBC.

Overige personeelskosten

Dit betreft voornamelijk reis- en verblijfskosten.

Bijdragen en detacheringen

Dit betreft voornamelijk bijdragen vanuit de voorziening ‘Personele gevolgen organisatie-ontwikkeling’ en bijdragen van andere gemeenten vanwege detacheringen van medewerkers.

Indirecte personeelskosten

Onder de indirecte personeelskosten worden de kosten van salarisadministratie, opleidingen, arbo, ondernemingsraad en bedrijfshulpverlening verantwoord. Ook wordt hieronder de bijdrage aan P&O geraamd (€ 163.279,-).

ICT

Deze raming betreft hoofdzakelijk de bijdrage aan het SSC voor een geraamd bedrag van € 1.314.238,--. Het overige bedrag heeft betrekking op de telefoonvoorziening en de kosten voor bijvoorbeeld software, welke niet zijn opgenomen in de begroting van het SSC.

Huisvestingskosten

Deze uitgaven hebben betrekking op het beheer en onderhoud van het gemeentehuis, zoals energiekosten, schoonmaak, storting onderhoudsvoorziening en inventaris.

Facilitaire zaken/inkoop/administratie/verzekering

Het betreft hier de kosten van papier- en drukwerk, portokosten, catering, vakinformatie, inkoopbureau, accountantskosten en verzekeringen.

Kapitaallasten

ICT 45.034
Gemeentehuis 194.844
Personenauto’s 5.865
Gemeentewerf 79.832
Materieel 49.237
374.812

Algemene kosten

Onder algemene kosten worden de uitgaven geraamd voor communicatie, representatiekosten, landelijke ombudsman en planning & control (ondernemerspeiling en Vensters Voor Bedrijfsvoering).

Inkomsten

Het betreft hier voornamelijk geraamde inkomsten wegens verhuur gedeelte gemeentehuis en beschikking over de algemene reserve vrij besteedbaar (GRSK).