2e Bestuursrapportage 2018

Afwijkingen per programma

Voor de exploitatie negatieve bedragen voordelige effecten en positieve bedragen negatieve effecten

Via de buttons kun je de afwijkingen per programma zien.

Totalen per programma: 2018 2019 2020 2021 2022 Investeringen Reserves
0. Sociale voorzieningen 173.004 -98.670 -98.670 -100.670 -100.670
1. Maatschappelijke dienstverlening en volksgezondheid -27.595 412.057 412.044 412.031 412.018 26.000
2. Onderwijs en educatie 0 0 0 0 0
3. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 84.000 10.000 10.000 10.000 10.000 -4.481
4. Milieu 0 0 0 0 0 100.000
5. Veiligheid -25.000 0 0 0 0
6. Verkeer en vervoer 0 0 0 0 0
7. Cultuur, sport en recreatie 44.713 0 0 0 0
8. Economische structuur 54.000 0 0 0 0 83.952
9. Bestuur en organisatie -87.332 -13.252 9.748 9.748 35.748
10. Algemene baten en lasten -778.614 -415.500 -490.500 -551.500 -571.500
11. Overhead 65.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Totaal programma's -497.824 -55.365 -107.378 -170.391 -164.404 126.000 79.471

Gedetailleerd overzicht afwijkingen

Samenvatting voortgangsrapportage