3. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 2018

De activiteiten die vallen onder dit programma hebben als doel het volgende maatschappelijke effect te realiseren: “Aantrekkelijk woon- en leefklimaat voor huidige en toekomstige bewoners.”