Exploitatie Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Het programma bestaat uit de volgende productgroepen:

  1. Bouwen en wonen
  2. Woonomgeving en leefmilieu
  3. Planologie en stedenbouw
Productgroep Rekening Begroting Begroting 2018 - 2021
2016 2017 2018 2019 2020 2021
LASTEN
Bouwen en wonen 91.933 148.528 128.377 128.377 128.377 128.377
* Woonomgeving en leefmilieu 912.243 812.062 842.593 842.593 842.593 842.593
Planologie 8.607.324 5.593.336 5.719.507 5.719.507 5.719.507 5.719.507
Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.) 9.611.500 6.553.926 6.690.477 6.690.477 6.690.477 6.690.477
BATEN
Bouwen en wonen 677.816 857.615 712.661 662.661 612.661 612.661
Woonomgeving en leefmilieu 225.673 132.283 128.382 128.382 128.382 128.382
Planologie 9.138.508 5.877.020 5.962.543 5.962.543 5.962.543 5.962.543
Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.) 10.041.997 6.866.918 6.803.586 6.753.586 6.703.586 6.703.586
430.497 312.992 113.109 63.109 13.109 13.109
Rekening Begroting Begroting 2018 - 2021
2016 2017 2018 2019 2020 2021
LASTEN
Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.) 9.611.500 6.553.926 6.690.477 6.690.477 6.690.477 6.690.477
Kapitaallasten 444.401 439.963 278.084 278.084 278.084 278.084
Apparaatskosten 1.786.301 1.541.617 1.564.202 1.564.202 1.564.202 1.564.202
Totaal lasten 11.842.202 8.535.506 8.532.763 8.532.763 8.532.763 8.532.763
BATEN
Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.) 10.041.997 6.866.918 6.803.586 6.753.586 6.703.586 6.703.586
Beschikking over reserves i.v.m. kap.lasten 168.579 125.000
Totaal baten 10.210.576 6.991.918 6.803.586 6.753.586 6.703.586 6.703.586
Saldo programma -1.631.626 -1.543.588 -1.729.177 -1.779.177 -1.829.177 -1.829.177

*Bij de vaststelling van de begroting 2018 zijn de hierboven geraamde lasten (binnen de productgroep woonomgeving en leefmilieu) - als gevolg van het raadsbesluit beleidsplan Groen loont! - (per saldo) verhoogd met € 105.200 wegens hogere uitgaven groen.

De onderstaande analyse van de belangrijkste financiële afwijkingen 2018 ten opzichte van 2017 gaat alleen over de externe kosten, dus zonder apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves (voor zover deze directe relatie hebben met kapitaallasten/afschrijvingen). Met betrekking tot de apparaatskosten wordt opgemerkt dat vanaf 2017 hierin geen overhead is begrepen, aangezien deze conform het gewijzigde BBV per 1 januari 2017 zijn geraamd in het afzonderlijke programma 11 “Overhead”.

Bouwen en wonen

Binnen deze productgroep is er per saldo een nadelig verschil groot € 124.803,--. Dit verschil voor een groot deel veroorzaakt doordat de bouwleges met € 175.000,-- afnemen ten opzichte van 2017. In 2017 zijn de bouwleges incidenteel met € 75.000,-- verhoogd in de eerste bestuursrapportage. De jaarschijf 2018 bedroeg in de begroting 2017-2020 € 600.000,--. De verwachting is dat door eerder gerealiseerde projecten de bouwleges in 2018 zullen afnemen naar € 500.000,--. Daarnaast zijn de kosten voor huisvesting vergunninghouders met € 45.000,-- gedaald ten opzichte van 2017 doordat in 2017 incidenteel kosten zijn gemaakt. (zie ook eerste bestuursrapportage 2017)

Woonomgeving en leefmilieu

Binnen deze productgroep is er per saldo een nadelig verschil van € 34.432,--. Dit verschil wordt grotendeels veroorzaakt doordat de post stimuleringskader groen blauwe diensten groot € 25.000,-- vanaf 2018 als exploitatiepost in de begroting is opgenomen. (zie ook voorjaarsnota 2018-2021)

Planologie

De productgroep planologie sluit met een nadelig saldo van € 40.648,-- (is inclusief bouwgrondexploitatie). Bij de bouwgrondexploitatie is enerzijds sprake van een negatieve afwijking ten opzichte van de raming 2017 van € 68.000,-- wegens kapitaallasten en anderzijds een negatieve afwijking met betrekking tot apparaatskosten van € 35.000,--.  Gelet op het feit dat de bouwgrondexploitatie budgettair neutraal wordt geraamd staat tegenover dit nadeel een voordelig effect op de kapitaallasten en de apparaatskosten van totaal  € 103.000,--. 

Verder wordt opgemerkt dat in 2017 de loonkosten van de door de gemeente Eersel geleverde formatie voor het Huis van de Brabantse Kempen nog werden geraamd binnen de productgroep planologie. Vanaf 2018 wordt er geen ondersteuning meer geleverd aan het Huis van de Brabantse Kempen, zodat vanaf 2018 een bedrag van € 64.000,-- wordt geraamd in het programma Overhead.