Exploitatie Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Productgroep Rekening Begroting Begroting 2019 - 2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022
LASTEN
Bouwen en wonen 757.300 128.377 192.709 192.709 192.709 192.709
Woonomgeving en leefmilieu 850.857 1.024.005 915.931 915.931 915.931 915.931
*Planologie 13.022.782 11.241.607 3.162.015 3.147.340 3.147.340 3.147.340
Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.) 14.630.939 12.393.989 4.270.655 4.255.980 4.255.980 4.255.980
BATEN
Bouwen en wonen 1.380.381 712.661 663.935 663.935 563.935 563.935
Woonomgeving en leefmilieu 157.934 204.594 85.402 85.402 85.402 85.402
Planologie 14.034.629 11.484.643 3.365.825 3.351.150 3.351.150 3.351.150
Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.) 15.572.944 12.401.898 4.115.162 4.100.487 4.000.487 4.000.487
942.005 7.909 -155.493 -155.493 -255.493 -255.493
Rekening Begroting Begroting 2019 - 2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022
LASTEN
Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.) 14.630.939 12.393.989 4.270.655 4.255.980 4.255.980 4.255.980
Kapitaallasten 687.709 607.756 245.614 245.614 245.614 245.614
Apparaatskosten 566.627 1.564.202 1.555.189 1.555.189 1.555.189 1.555.189
Totaal lasten 15.885.275 14.565.947 6.071.458 6.056.783 6.056.783 6.056.783
BATEN
Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.) 15.572.944 12.401.898 4.115.162 4.100.487 4.000.487 4.000.487
Beschikking over reserves i.v.m. kap.lasten 334.417 329.672
Totaal baten 15.907.361 12.731.570 4.115.162 4.100.487 4.000.487 4.000.487
Saldo programma 22.086 -1.834.377 -1.956.296 -1.956.296 -2.056.296 -2.056.296

*Bij de vaststelling van de begroting 2019 zijn de hierboven geraamde lasten (binnen de productgroep planologie) - als gevolg van de 2e bestuursrapportage 2018 - verhoogd met € 10.000 wegens hogere uitgaven bestemmingsplannen.

De onderstaande analyse van de belangrijkste financiële afwijkingen 2019 ten opzichte van 2018 gaat alleen over de externe kosten, dus zonder apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves (voor zover deze directe relatie hebben met kapitaallasten/afschrijvingen).

Met betrekking tot de apparaatskosten wordt opgemerkt dat vanaf 2017 hierin geen overhead is begrepen, aangezien deze conform het  gewijzigde BBV per 1 januari 2017 zijn geraamd in het afzonderlijke programma 11 “Overhead”.

Bouwen en wonen

Binnen deze productgroep is er per saldo een nadelig verschil groot € 113.058,--.

Dit verschil wordt deels veroorzaakt doordat de bouwleges € 50.000,-- lager zijn geraamd ten opzichte van de raming 2018. Tevens is – op basis van het coalitieakkoord – vanaf 2019 structureel sprake van een hoger budget handhaving natuurgebieden (€ 50.000,--).

Woonomgeving en leefmilieu

Binnen deze productgroep zijn geen significante afwijkingen (€ 11.118,-- nadelig).

Planologie

De productgroep planologie sluit met een nadelig saldo van € 39.226-- (is inclusief bouwgrondexploitatie).

Bij de bouwgrondexploitatie is enerzijds sprake van een positieve afwijking ten opzichte van de raming 2018 van € 27.000,-- wegens lagere kapitaallasten (rente) en anderzijds een positieve afwijking met betrekking tot apparaatskosten van € 14.000,--.  Gelet op het feit dat de bouwgrondexploitatie budgettair neutraal wordt geraamd staat tegenover dit voordeel een nadelig effect op de kapitaallasten en de apparaatskosten van totaal  € 42.000,--.