Indicatoren en normen Cultuur, sport en recreatie

Beleidsveld/doel Indicator * =verplicht Norm Wat gaan we daarvoor doen?
Sport
 • % niet sporters *

< 45,0%

 • 2014: 43,1%
 • 2016: 38,1%
 • Inzet combinatie-functionarissen basis-scholen en Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK)-school
 • Inzet buurtsportcoaches (ouderen, ouders en jonge kinderen, 30+ en 50+ en mensen met beperking)
 • Ondersteuning verenigingen door sportcoördinator

 • Het % inwoners dat (zeer) tevreden is over sportvoorzieningen 1 (burgerpeiling waarstaatjegemeente) 

≥ 77%

 • Eersel 2016: 77%
 • Nederland: 74%
 • In stand houden voldoende toekomstbestendige sportvoorzieningen
 • Sportbeoefening voor iedereen mogelijk (blijven) maken
 • Open staan voor nieuwe sporten, maar kiezen van multifunctioneel gebruik van bestaande voorzieningen
 • Uitvoeren toekomstbestendig accommodatiebeleid

Cultuur en cultuureducatie

 • Tevredenheid van inwoners over het aanbod van culturele voorzieningen uitgedrukt in een rapportcijfer (burgerpeiling waarstaatjegemeente)

≥ 6,8

 • 2016: 2
 • 2014: 6,8
 • Inzet combinatiefunctionarissen
 • Kunst- en Cultuureducatie bieden we structureel aan alle leerlingen van 4 tot en met 18 jaar. Ieder kind komt minimaal een, en zo mogelijk twee keer, in aanraking met elke kunstdiscipline (theater, dans, muziek, beeldend, multimedia, literatuur en cultureel erfgoed)
 • Muziekschool, harmonieën en fanfare verzorgen muzieklessen op basisscholen
 • We houden een basisbibliotheek in Eersel en een jeugdbibliotheek-voorziening in elke kern in stand
 • Vier keer per jaar bieden we een naschools aanbod cultuur aan voor een periode van zes weken
 • We ondersteunen instellingen op gebied van cultuur via een subsidieprogramma
 • We ondersteunen ad hoc producties en manifestaties
 • We ontwikkelen een kunstwandelroute ‘Kunst in het Landschap'

Tip: voor de definitie en bronnen van indicatoren kun je terecht op waarstaatjegemeente.nl

De standaardvragenlijst voor de burgerpeiling van waarstaatjegemeente is gewijzigd. Hierdoor wordt de indicator niet meer in rapportcijfers uitgevraagd maar in percentages. We hebben de indicator aangepast naar de vraagstelling van de standaardvragenlijst de norm is bepaald op basis van een 0-meting.

Bij de laatste burgerpeiling is het antwoord op de vraag over tevredenheid over het aanbod van culturele voorzieningen per abuis uitgedrukt in een percentage in plaats van een rapportcijfer. Hierdoor is het resultaat niet te vergelijken met de norm. 48% gaf aan zeer tevreden of tevreden te zijn over het aanbod en 30% gaf aan niet tevreden/ niet ontevreden te zijn.