Speerpunten en ontwikkelingen 2019 Cultuur, sport en recreatie

Toekomstbestendig accommodatiebeleid 2017-2020

Op 10 januari 2017 is het Toekomstbestendig accommodatiebeleid 2017-2020 door de gemeenteraad vastgesteld. In het Toekomstbestendig accommodatiebeleid is bepaald:

  1. Voor welke sporten/accommodaties de gemeente ‘huisvestelijke’ (aanleg/beheer) verantwoordelijkheid neemt;
  2. Dat de gebruikers van die accommodaties vanaf 2018 de werkelijke kosten die de gemeente hiervoor maakt in rekening gebracht krijgen;
  3. Wat de maximale kosten zijn die de gemeente per lid voor haar rekening neemt en dat dit middels een door de vereniging aan te vragen subsidie in mindering wordt gebracht op de in rekening te brengen huur;
  4. Dat de verenigingen aantonen dat hun vereniging toekomstbestendig is en blijft.

Met een amendement (nummer 1) is met betrekking tot punt d toegevoegd dat in overleg met de verenigingen een marsroute wordt bepaald die leidt tot een concreet actieplan. Op basis hiervan worden medio 2019 een aantal vervolgbeslissingen genomen om de toekomst van sportbeoefening in Eersel te waarborgen. Dit op basis van realistische verwachtingen en randvoorwaarden.

Kunst in het Landschap

In 2019 werken we verder aan de inrichting van de Kunstroute van de markt Eersel naar de markt Eindhoven. De inrichting van het verbindende element ‘Het Lint’ gebeurt in overleg met de betrokken gemeenten Eindhoven en Veldhoven. Daarnaast worden de samenwerkingspartners Oogenlust, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Waterschap De Dommel en de gemeente Waalre bij het plan betrokken. Plaatselijke ondernemers, ASML en Stichting Promotie Eersel betrekken we eveneens nauw bij de uitwerking van de plannen. Naast de aanleg van het verbindende element ‘Het Lint’, wordt de route op Eersels grondgebied ingericht op basis van de uitwerkingsnota voor onze gemeente. In de buurt van de Ovonde wordt een autonoom kunstwerk geplaatst.

Muziekonderwijs

Het muziekproject dat in samenwerking tussen de muziekschool en plaatselijke muziekverenigingen is gestart voor de groepen 5/6, breiden we verder uit. In de toekomst nemen alle leerlingen van de basisscholen deel aan dit project. Naast het binnenschools aanbod op scholen, blijft een buitenschools aanbod bestaan (binnen het subsidiecontract).

Haalbaarheidsonderzoek Kempenmuseum de Acht Zaligheden.

In de tweede helft van 2018 is gestart met een haalbaarheidsstudie naar de ontwikkelmogelijkheden van het Kempenmuseum. Het museum heeft een ontwikkelvisie opgesteld waarin een duurzaam en nieuw museumconcept staat beschreven. De Gemeente Eersel staat in beginsel positief tegenover een doorontwikkeling van Kempenmuseum De Acht Zaligheden, maar wil eerst als tussenstap een haalbaarheidsonderzoek naar de ontwikkelmogelijkheden uitvoeren. Op basis van de eindrapportage van het haalbaarheidsonderzoek kan besloten worden om al dan niet over te gaan tot een volgende fase van planontwikkeling.

Zwembad Eersel

De huidige erfpachtovereenkomst en exploitatieovereenkomst van Zwembad de Albastros eindigen op 21 maart 2021. In 2019 moet worden onderzocht of en op welke wijze in de toekomst zal worden voorzien in zwemwater. In het meerjarig-investeringsprogramma is hiervoor € 25.000,-- opgenomen.