Exploitatie Economische structuur

Productgroep Rekening Begroting Begroting 2019 - 2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022
LASTEN
Bevord. econ. bedrijvigheid 128.694 88.398 88.848 88.848 88.848 88.848
Privaatrecht. eigendommen 107.594 582.136 154.580 154.580 154.580 154.580
Toerisme en recreatie 152.816 188.777 197.688 197.688 197.688 197.688
Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.) 389.104 859.311 441.116 441.116 441.116 441.116
BATEN
Bevord. econ. bedrijvigheid 3.449 1.674 1.834 1.834 1.834 1.834
Privaatrecht. eigendommen 808.645 948.239 528.876 528.876 528.876 528.876
Toerisme en recreatie 19.997 37.584
Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.) 832.091 987.497 530.710 530.710 530.710 530.710
442.987 128.186 89.594 89.594 89.594 89.594
Rekening Begroting Begroting 2019 - 2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022
LASTEN
Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.) 389.104 859.311 441.116 441.116 441.116 441.116
Kapitaallasten 116.853 306.586 59.094 59.094 59.094 59.094
Apparaatskosten 273.476 187.721 178.644 178.644 178.644 178.644
Totaal lasten 779.433 1.353.618 678.854 678.854 678.854 678.854
BATEN
Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.) 832.091 987.497 530.710 530.710 530.710 530.710
Beschikking over reserves i.v.m. kap.lasten 88.974 252.000
Totaal baten 921.065 1.239.497 530.710 530.710 530.710 530.710
Saldo programma 141.632 -114.121 -148.144 -148.144 -148.144 -148.144

De onderstaande analyse van de belangrijkste financiële afwijkingen 2019 ten opzichte van 2018 gaat alleen over de externe kosten, dus zonder apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves (voor zover deze directe relatie hebben met kapitaallasten/afschrijvingen).

Met betrekking tot de apparaatskosten wordt opgemerkt dat vanaf 2017 hierin geen overhead is begrepen, aangezien deze conform het  gewijzigde BBV per 1 januari 2017 zijn geraamd in het afzonderlijke programma 11 “Overhead”.

Bevorderen economische bedrijvigheid

Geen significante afwijkingen (€ 290,-- nadelig).

Privaatrechtelijke eigendommen

Deze productgroep heeft een voordelig resultaat van € 8.193,-- ten opzichte van de raming van 2018. Enerzijds is sprake van een forse daling van de pachtopbrengsten in 2019 in verband met de door de rijksoverheid lager vastgestelde zogenaamde regionorm en veranderpercentage (€ 61.000,--). Anderzijds is er binnen deze productgroep sprake van hoger geraamde huuropbrengsten 2019 ten opzichte van 2018 (€ 70.000,--). Dit betreft allereerst de huuropbrengst van Markt 29 welke bij de eerste bestuursrapportage 2018 incidenteel € 37.000,-- lager is geraamd. Het pand is namelijk voor 2018 nog niet (volledig) verhuurd.

Vervolgens  wordt er voor 2019 rekening gehouden met een huuropbrengst voor het pand Sint Servatiusstraat 4a, welke gelijk is aan de de geraamde kapitaallasten 2019 vermeerderd met de geraamde onderhoudskosten van € 5.000 (op basis van het in de eerste bestuursrapportage 2018 genoemde uitgangspunt budget neutraliteit.

Toerisme en recreatie

Binnen deze productgroep is sprake van nadeel ten opzichte van de ramingen 2018 van € 46.495,--. Dit verschil wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat er in 2018 incidenteel een beschikking over de algemene reserve is geraamd in verband met de budgetoverheveling meeropbrengst toeristenbelasting 2017 (€ 38.000,--).

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat deze meeropbrengst van  € 38.000 in 2018 eveneens bij de lasten is geraamd, maar aangezien er in de begroting 2019 sprake is van een stijging van de geraamde opbrengst toeristenbelasting van € 40.000,-- (van € 340.000 naar € 380.000)  is er bij de lasten geen significante afwijking.