Speerpunten en ontwikkelingen 2019 Economische structuur

Behoud van werkgelegenheid

Uitvoering Kempische Industrie Agenda (KIA)

Door het Huis van de Brabantse Kempen is in samenwerking met het Kempisch Ondernemers Platform (KOP) en de Kempengemeenten een Kempische Industrie Agenda (KIA) ontwikkeld. Dit is een economisch plan voor de Kempen. Momenteel wordt hier in samenwerking uitvoering aan gegeven.

Scholingsprogramma’s De Kempen

Het Kempisch Ondernemersplatform heeft drie scholingsprogramma’s: Ondernemend Onderwijs de Kempen (OOK), Kies Kempische Bedrijven en het Leerportaal.

Uitvoering Kempische en Eerselse Detailhandelsvisie

Zowel lokaal, in Kempenverband als in regionaal verband zijn detailhandelsvisies opgesteld. De Eerselse Detailhandelsvisie is voornamelijk de bestuurlijke leidraad voor nieuwe detailhandelsontwikkelingen. De uitvoering van de Kempische Detailhandelsvisie is in handen van het Kempisch Retail Board, waarin wij zitting hebben. De resultaten van het onderzoek Koopstromen dat in 2018 wordt uitgevoerd zullen in 2019 worden meegenomen.

Informatievoorziening aan zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers)

Een groot deel van de Eerselse ondernemers bestaat uit ZZP’ers. Daarom besteden we aan deze groep veel aandacht op het gebied van voorlichting. Zo organiseren we, bij voldoende belangstelling, ook in 2019 een ZZP-bijeenkomst waar alle Eerselse ZZP’ers voor uitgenodigd worden.

Herijking Kempische Bedrijventerreinenvisie en Kempische Detailhandelsvisie

De economie trekt aan en dat is merkbaar in de Kempen. Er is een toename van de verkoop van bedrijfskavels en het aantal aanvragen voor uitbreiding op de bestaande bedrijventerreinen neemt toe. Het minimum aantal vierkante meter bedrijfsgrond in voorraad (de flexibele voorraadnorm waartoe we in de Kempen hebben besloten), wordt genaderd. Hierdoor overwegen wij of het tijd is om het huidige verkeerlichtenmodel aan te passen. De provincie is op dit moment een onderzoek naar de nieuwe prognoses werklocaties aan het opstarten. Daarnaast doet het bedrijf Stec Groep onderzoek naar de ruimtebehoefte van de industrie. De resultaten worden in het derde kwartaal van 2018 verwacht. Naar aanleiding hiervan wordt een keuze gemaakt over de (eventuele) herijking van de Kempische Bedrijventerreinenvisie en de Kempische Detailhandelsvisie. Uit onderzoek blijkt dat er een teveel is aan het aantal vierkante meter winkelruimte. Er zal onderzocht moeten worden, hoe we dit teveel gaan terugdringen om verdere leegstand te voorkomen. Samenwerking met de andere Kempengemeenten is daarbij noodzakelijk.

Goed vestigingsklimaat

Uitgifte Meerheide III

Ons jaarlijkse uitgiftetempo is in de Kempenvisie Bedrijventerreinen bepaald op 0,6 hectare per jaar. Omdat Meerheide III, 1e fase nagenoeg geheel is uitgegeven, hebben we van het Regionaal Ruimtelijk Overleg op 13 december 2017 groen licht gekregen om Meerheide III, 2e fase planologisch te ontwikkelen. Daarmee is in 2018 een begin gemaakt. We verwachten de start van de uitgifte in 2019.

Bevorderen vrijetijdseconomie

Kempenvisie en Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie

In 2019 geven we opvolging aan het Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie De Brabantse Kempen. In samenspraak met de vrijetijdssector werken we aan de projecten die in het uitvoeringsprogramma zijn opgenomen:

  1. Meten is weten
  2. Ontwikkeling innovatieve wandel of fietsroute
  3. Meertalige website de Kempen
  4. Ontwikkeling marketing-organisatie de Kempen

Tevens zal in 2019 aangesloten bij het themajaar Brabant Remembers dat door Visit Brabant internationaal vermarkt zal worden. Hierdoor vergroten we de leefbaarheid, het economische rendement en de economische vitaliteit van Eersel als onderdeel van de Kempen. In het meerjarig-investeringsprogramma is voor 2019 hiervoor een bedrag opgenomen van € 37.000,--.

Meeropbrengsten toeristenbelasting

Eventuele meeropbrengsten van toeristenbelasting boven een bedrag van € 305.000,--,  zijn met ingang van 2017 rechtstreeks aangewend ter versterking van de toeristisch-recreatieve sector. Dit is ook zo in 2019. In 2018 hebben we een wensenlijst samengesteld met de sector. In 2019 vervolgen we de uitvoering van deze wensenlijst.  Uitgangspunt van de sector is dat de meeropbrengsten toeristenbelasting geen melkkoe moet worden voor (kleine) projecten. Daarom is het voorstel om 80% van de meeropbrengsten te gebruiken voor de realisatie van de uitzichttoren en de overige 20% voor andere (kleinschalige) projecten zoals o.a. een financiële bijdrage aan de Kunstroute.  Voor nu betreft het dus de volgende projecten:

  • Uitzichttoren Cartierheide
  • Kunstroute Markt-tot-Markt (financiële bijdrage)

Actualisatie visie dag - en verblijfsrecreatie

De huidige regionale beleidsvisie dag- en verblijfsrecreatie de Kempen dateert van 2008. Het beleid van 2008 sluit niet meer aan bij de huidige wet- en regelgeving. Bij elk nieuw verzoek lopen we er nu tegenaan dat de beleidsvisie gedateerd is en plannen daardoor niet goed getoetst kunnen worden. In het meerjarig-investeringsprogramma is voor 2019 hiervoor een bedrag opgenomen van € 10.000,--.

Belevingsroutes

In het kader van Beleef de Kempen is er een bedrag van € 50.000,-- gereserveerd voor vijf belevingsroutes (één in elke kern, exclusief Vessem) door de gemeente Eersel.  Het project Beleef de Kempen is  niet als één van de 11 projecten opgenomen in het uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie De Brabantse Kempen. Dit houdt in dat het gereserveerd bedrag van € 50.000,-- nog steeds beschikbaar is. Voor de inhuur van een externe projectleider voor de uitwerking en realisering de belevingsroutes in de vijf kernen is in het investeringsprogramma € 15.000,-- opgenomen.

De Eerselse innovatiestrategie

Innovatie

De samenleving is continu in ontwikkeling en daarmee ontstaan er nieuwe (soms nog onbewuste) vragen en behoeften. Om maatwerk te leveren en meerwaarde te creëren, is beter inzicht nodig in die vragen en behoeften. Door in te spelen op de ontwikkelingen bieden wij passende dienstverlening, nu en in de toekomst. Vooroplopen vraagt een nieuwe mindset, lef en de drive om te zoeken, experimenteren en leren. Als we dit willen voortzetten om de innovatieve gedachte uit de Toekomstvisie gestalte te geven, moet er ruimte zijn om projecten te starten, te faciliteren en af te ronden. Hiermee helpen we overheid, omgeving, ondernemers en het onderwijs te innoveren.

Innovatie is een van de speerpunten van het college. Het innovatiebudget zal in 2019 worden ingezet ontwikkelingen op het gebied van sensoren en bijbehorende data-analyse, het inzetten van techniek om inwoners langer veilig thuis te laten wonen en het stimuleren van smart mobility.

In het meerjarig-investeringsprogramma is voor 2019 een bedrag geraamd van € 75.000,--.