Exploitatie Bestuur en organisatie

Productgroep Rekening Begroting Begroting 2019 - 2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022
LASTEN
Bestuursorganen 3.396.876 1.061.380 1.103.144 1.064.944 1.084.274 1.085.774
Organisatie 23.521
Maatschappelijke registratie 212.687 168.846 130.210 133.410 130.210 133.410
Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.) 3.633.084 1.230.226 1.233.354 1.198.354 1.214.484 1.219.184
BATEN
Bestuursorganen 2.287.541 73.500 73.500 73.500 73.500 73.500
Organisatie 44.026
*Maatschappelijke registratie 426.143 340.154 273.033 273.033 273.033 273.033
Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.) 2.757.710 413.654 346.533 346.533 346.533 346.533
-875.374 -816.572 -886.821 -851.821 -867.951 -872.651
Rekening Begroting Begroting 2019 - 2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022
LASTEN
Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.) 3.633.084 1.230.226 1.233.354 1.198.354 1.214.484 1.219.184
Kapitaallasten 16.361 1.299 35 35 35 35
Apparaatskosten 594.044 540.175 526.548 526.548 526.548 526.548
Totaal lasten 4.243.489 1.771.700 1.759.937 1.724.937 1.741.067 1.745.767
BATEN
Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.) 2.757.710 413.654 346.533 346.533 346.533 346.533
Beschikking over reserves i.v.m. kap.lasten 14.986
Totaal baten 2.772.696 413.654 346.533 346.533 346.533 346.533
Saldo programma -1.470.793 -1.358.046 -1.413.404 -1.378.404 -1.394.534 -1.399.234

*Bij de vaststelling van de begroting 2019 zijn de hierboven geraamde baten (binnen de productgroep maatschappelijke registratie) - als gevolg van de 2e bestuursrapportage 2018 - verhoogd met € 13.252 wegens hogere legesinkomsten.

De onderstaande analyse van de belangrijkste financiële afwijkingen 2019 ten opzichte van 2018 gaat alleen over de externe kosten, dus zonder apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves (voor zover deze directe relatie hebben met kapitaallasten/afschrijvingen).

Met betrekking tot de apparaatskosten wordt opgemerkt dat vanaf 2017 hierin geen overhead is begrepen, aangezien deze conform het  gewijzigde BBV per 1 januari 2017 zijn geraamd in het afzonderlijke programma 11 “Overhead”.

Bestuursorganen

Binnen deze productgroep is per saldo sprake van een nadeel van € 41.764,-- ten opzichte van 2018.

Er is sprake van hogere loonkosten burgemeester en wethouders, voornamelijk wegens formatie-uitbreiding (€ 30.000,--). Tevens worden er in 2019 meer verkiezingen (Europees Parlement, Provinciale Staten en waterschap) verwacht dan in 2018 (€ 15.000,--).

Maatschappelijke registratie

De productgroep laat ten opzichte van 2018 een nadelig saldo zien van € 28.485,--. doordat er - als gevolg van de verlenging van de geldigheidsperiode van 5 naar 10 jaar (vanaf maart 2014) – er vanaf 2019 minder reisdocumenten worden verstrekt (lagere gemeente leges € 35.000,--).