Speerpunten en ontwikkelingen 2019 Bestuur en organisatie

Veerkrachtig Bestuur

In de coalitieakkoorden in de Kempen gemeenten is opgenomen dat de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, en Oirschot kiezen voor zelfstandigheid. De gemeente Reusel heeft hiertoe later een voorstel aangeboden aan de raad voor zelfstandigheid. Voorgenoemde processen en resultaten hebben geleid tot een gezamenlijk raadsvoorstel met de andere Kempengemeenten. Dit voorstel wordt 25 september behandeld in de raad van Eersel met als voorstel:

  1. Vaststellen dat de uniforme keuze tussen een federatie van vier gemeenten of een herindeling van drie gemeenten niet mogelijk is.
  2. Te kiezen voor het behoud van een zelfstandige gemeente.
  3. Op basis van raads- en coalitieprogramma’s concluderen dat alle Kempengemeenten minstens voortzetting van de onderlinge samenwerking wensen en kansen zien voor uitbreiding ervan, het college van B&W opdracht te geven een proces op te starten waarbij met alle andere Kempengemeenten wordt verkend op welke thema’s samenwerking gewenst wordt. Met als resultaat in ieder geval een gezamenlijke strategische agenda voor de Kempengemeenten.

Een zelfstandige gemeente vraagt ook om een sterke eigen organisatie om alle wensen van de bevolking en de dienstverlening waar te maken. Er moet een evenwicht zijn in de ambities en de daarbij horende capaciteit. Deze begroting geeft hieraan invulling, zoals is vastgelegd in de organisatievisie.

Communicatie en participatie

We blijven actief inwoners, ondernemers en (zorg)instellingen betrekken bij plannen van de gemeente op de volgende manieren:

  • Als een beleidsonderwerp geschikt is voor participatie, maakt de gemeentelijke organisatie gebruik van de zogenoemde Factor C-methode. De Factor C-methode bestaat uit drie stappen: krachtenveldanalyse, kernboodschap en communicatiekalender. Door deze methode te volgen, stellen we vast in welke fase, met wie, op welk niveau, waarover en wanneer participatie gewenst is;
  • Met webcare volgen en reageren we op berichten via sociale media (Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn). Daarmee kunnen we snel en gericht reageren op vragen en signalen van inwoners, ondernemers en (zorg)instellingen;
  • Wij hebben een inwonerspanel van ongeveer 400 leden. Het panel zetten we twee tot drie keer per jaar in;
  • In 2019 willen we een alternatief introduceren voor de Toekomstvijver. We vliegen deze momenteel aan vanuit duurzaamheid. We stimuleren inwoners met duurzame ideeën te komen en deze met een financiële bijdrage van de gemeente ook waar te maken. Daar hoeft het natuurlijk niet bij te blijven. Wanneer het werkt, kunnen we in 2019 inwoners ook vragen met ideeën te komen over andere onderwerpen.

De ontwikkelingen op het gebied van sociale media volgen we op de voet. Ook blijven we aansluiten op breed omarmde informatietechnologie; zo onderzoeken we bijvoorbeeld het gemeentelijke gebruik van livechat. Eenmaal per drie jaar implementeren we een template voor de gemeentewebsite. In 2019 staat dit weer op het programma. Een nieuw template zorgt voor aansluiting op de huidige wensen en behoeften van de gebruikers.

Betere interne samenwerking leidt tot een beter omgevingsbewustzijn. We gaan hiermee experimenteren door middel van een ‘newsroom’. In een dagstart met onder andere team gemeentebalie, team communicatie en team IBC, bespreken we wat buiten speelt en spelen we daar proactief op in. Om intern beter te communiceren, investeren we in een nieuw sociaal intranet.

Dienstverlening

De primaire taak van gemeenten is dienstverlening. Dat staat oog in oog met ingrijpende veranderingen. Eén van de belangrijkste is de toenemende digitalisering. Dit daagt overheden uit om hun dienstverlening anders in te richten en om de menselijke factor -die altijd nodig blijft- naar een hoger plan te tillen. Het face-to-face contact met klanten wordt minder, maar de complexiteit neemt toe. En dat vereist, meer dan ooit tevoren, gastheerschap en vakmanschap. Bij de vertaalslag van de systeemwereld naar de leefwereld van de inwoner, moet er een balans worden gevonden in het spanningsveld van optimale dienstverlening, kwaliteit van persoonsgegevens, privacy, beveiliging en fraudebestrijding.

Betrokkenheid inwoners

We moeten actief betrokkenheid tonen, meedenken en een proactieve steun in de rug geven aan onze inwoners als dat nodig is. We gaan dit samen met onder andere inwoners en verenigingen per kern vertalen naar plannen die haalbaar en betaalbaar zijn. Iedere inwoner in Eersel wil zich prettig en veilig voelen. De belangrijkste taak voor de gemeente Eersel is om daar samen met de inwoners voor te zorgen. Daarom betrekken we inwoners bij hun eigen woonomgeving en stemmen het beleid van de gemeente zo goed mogelijk af op de wensen en behoeften van de inwoners in hun buurt.”

Om dit te bereiken wordt de functie van medewerker dorpsparticipatie  uitgebreid met 0,8 FTE. De dorpsraadcoördinator dient invloed te hebben op het beleid en krijgt als opdracht om betrokkenheid en initiatief van inwoners op alle beleidsterreinen van de gemeente te stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan de nader uit te werken ‘Right to Challenge’. Ook moeten we inwoners betrekken bij hun eigen woonomgeving en moeten onze werkzaamheden zo goed mogelijk afgestemd worden op de wensen en behoeften in de buurt. Daarom houden we jaarlijks een buurtschouw samen met de dorpsraden. Om betrokkenheid van inwoners te vergroten, wordt  tevens ingezet op het ontwikkelen van actief beleid en dienen inwoners jaarlijks geïnformeerd te worden over de voortgang van projecten en hun inbreng.

Garantiebanen

Met de afspraken die op landelijk niveau zijn vastgelegd in het Sociaal Akkoord 2013, stellen de sociale partners (werkgevers en werknemers) zich garant om zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. We geven hierin het goede voorbeeld en nemen onze werkgeversverantwoordelijkheid door te starten met de realisatie van één garantiebaan in 2017, oplopend tot 2,4 in 2018. In 2023 moeten er volgens de norm 4,81 garantiebanen zijn ingevuld. Zie ook de stelpost ‘garantiebanen’ in het hoofdstuk ‘Algemene dekkingsmiddelen en stelposten’).

Waarderingen woningen in het kader van de WOZ

Met ingang van 1 januari 2022 dient de waardering van de woningen in het kader van de wet WOZ te worden uitgevoerd op basis van gebruiksoppervlakte. (voorheen m3). Binnen de gemeente Eersel dient van minimaal 8000 grondgebonden woningen middels (automatische) meting, verwerking van uitval hieruit en de berekening vanuit de bouwtekeningen de gebruiksoppervlakte te worden berekend. Deze berekeningen zullen worden verwerkt in de systemen van zowel de BAG als de WOZ. Mede gezien het aantal ( 8000 woningen) is een tijdige start van dit project noodzakelijk. In het meerjarig-investeringsprogramma wordt hiervoor voor 2019 een bedrag van € 50.000,-- opgenomen.

Vervanging materieel buitendienst

Voor het jaar 2019 betreft dit de vervanging van een (mobiele) hogedrukreiniger. Bij de vervanging van materieel buitendienst wordt gekozen voor de meest duurzame optie.