0. Sociale voorzieningen Exploitatie

Algemene opmerking bij programma 0:

De rapportage en  cijfers van de ISD (inclusief drie decentralisaties) laten nog geen trend zien, waardoor er bij diverse begrotingsposten nog sprake is van sterke fluctuaties.

Exploitatie

Integratie statushouders

In programma 11 wordt voorgesteld extra formatie aan te trekken voor Welzijn. Onderdeel hiervan is het verlagen van het budget integratie statushouders met € 49.000,--. Dit betreft de loonkosten voor de regiehouder statushouders. Na het verlagen van het budget resteert een saldo van (€ 108.000,-- -/- € 49.000,-- =) € 59.000,--.

Participatie (re-integratie) (3D)

Zowel de omvang van de instroom van nieuwe klanten in de Participatiewet als de omvang van uitstroom van bestaande klanten wordt bepaald door diverse factoren. De ontwikkeling van de economie als geheel en de effecten daarvan op de arbeidsmarkt alsmede het beroep op de Participatiewet als gevolg van de wijzigingen in de Wajong en de Wsw blijven moeilijk te prognosticeren. Verder is het aantal statushouders dat een beroep gaat doen op de Participatiewet een onzekere factor.

Bijstelling van het budget voor arbeidsre-integratie vanaf 2018 t/m 2022 met respectievelijk afgerond € 0, € 21.000,-- negatief, € 9.000,--, € 25.000,-- negatief en € 25.000,-- negatief.

Participatie (BUIG)

Gemeente Bergeijk Bladel Eersel Oirschot Reusel-De Mierden ISD de Kempen
2017 145 155 147 137 102 686
2018 133 143 135 126 94 631
2019 126 136 128 120 89 599
2020 126 136 128 120 89 599
2021 126 136 128 120 89 599
2022 126 136 128 120 89 599

Tabel 1: prognose ontwikkeling aantal klanten BUIG

De verwachte volumedaling vertaalt zich niet in een overeenkomstige daling van de BUIG-lasten. Dit heeft met name te maken met het feit dat er niet in alle gevallen sprake is van “de wet van communicerende vaten” tussen loonkostensubsidie(LKS)-lasten en BUIG-lasten.  

De inzet van LKS/beschut werk leidt weliswaar in een aantal gevallen tot lagere Participatiewet-I lasten, maar afhankelijk van de individuele situatie kunnen de LKS-lasten in bepaalde gevallen hoger zijn dan de besparing op de uitkeringslasten, bijv. bij plaatsing van een niet-uitkeringsgerechtigde. 

In de prognose van de lasten is rekening gehouden met een afname van het aantal uitkeringsgerechtigden ten opzichte van het aantal ultimo 2017. Tegelijkertijd verwachten we een toename van het aantal LKS/BW-plaatsingen.

Zowel uitkeringskosten als de rijksuitkeringen worden conform onderstaande tabel neerwaarts bijgesteld.

Verlaging uitkeringskosten Verlaging Rijksuitkering Totaal mutatie
(positief bedrag is nadeel gemeente)
2018 -140.000 155.000 15.000
2019 -324.000 287.000 -37.000
2020 -338.000 301.000 -37.000
2021 -338.000 301.000 -37.000
2022 -338.000 301.000 -37.000

Bijzondere bijstand

Voor de ontwikkeling van het bijstandsvolume is een aantal factoren relevant. Naast de ontwikkeling op de arbeidsmarkt leidt de Participatiewet tot een toestroom van personen die aangewezen zijn op financiële ondersteuning door de gemeenten, omdat met deze nieuwe wet de toegang tot de Wsw is afgesloten en de toegang tot Wajong beperkt is.

Verder is er sprake van instroom in de Participatiewet van statushouders die gehuisvest worden in de ISD-gemeenten. De ervaring leert dat een groot deel van de statushouders een beroep moet doen op de Participatiewet en overigens ook op de bijzondere bijstand (inrichtingskosten en minimaregelingen). De gezinssamenstelling van de gehuisveste statushouders is bepalend voor de mate van toename van het klantenbestand vanuit deze doelgroep.

Deze ontwikkelingen vertalen zich in een verhoging van het budget voor bijzondere bijstand vanaf 2018 met € 24.000,--.

Overige bijstellingen ISD de Kempen

Afwijkingen tot € 15.000,-- worden conform de “Financiële verordening gemeente Eersel 2017” niet gemeld. ISD de Kempen vormt hierop, ten behoeve van de cijfermatige aansluiting, een uitzondering. De afwijking voor het verhogen van het budget voor het onderdeel schuldhulpverlening bedraagt € 1.400,--  voor 2018. Voor de jaren 2019 tot en met 2021 gaat het om € 2.200,--.