1. Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid Exploitatie

Algemene opmerking bij programma 1:

De rapportage en  cijfers van de ISD (inclusief drie decentralisaties) laten nog geen trend zien, waardoor er bij diverse begrotingsposten nog sprake is van sterke fluctuaties.

Exploitatie

Subsidieprogramma 2018 – 2021

Het college heeft op 28 november 2017 het Subsidieprogramma 2018 – 2021 vastgesteld. De uitgaven voor 2018 zijn in totaal € 9.000,-- hoger dan in de begroting 2018 op diverse posten geraamd. Voor de dekking van deze uitgaven heeft het college besloten gebruik te maken van de regeling ‘kleine kredietvoteringen’ (artikel 5, lid 5 van de “Financiële verordening gemeente Eersel”). Met deze regeling kan het college tot maximaal € 15.000,-- beschikbaar stellen. De mutaties voor de jaren 2019 en verder worden in de begroting 2019 - 2022 in meerdere programma’s en posten meegenomen.

Verlaging programmakosten Wmo additionele taken ketenzorg, cliëntondersteuning 3D en waardering mantelzorg 3D

De exploitatiebudgetten Wmo additionele taken ketenzorg, (€ 20.000,--) cliëntondersteuning 3D (€ 18.000,--) en waardering mantelzorg 3D (€ 20.000,--) wordt verlaagd. Dit ter dekking van de voorgestelde extra formatie voor de backoffice en frontoffice Wmo.

Jeugdhulp (3D)

Zorg zonder verblijf (3D)

Het blijkt lastig om de lasten voor een kalenderjaar nauwkeurig te voorspellen. Op dit moment wordt voorgesteld om op basis van (voorlopige) cijfers 2017 de begroting aan te passen voor het jaar 2018. Op een aantal onderdelen wordt daarnaast afwijkingen gezien die van invloed zijn op de uiteindelijke begroting.

In 2017 is het aantal verwijzingen naar de tweede lijn toegenomen voor zowel zorg in natura met als zonder verblijf ten opzichte van 2016 er is ook sprake van een toename van de zwaarte van de problematieken. Dit vertaalt zich onder meer in meer cliënten voor het Kempenteam, maar ook in hogere lasten voor specialistische jeugdhulp (zorg in natura). Het eerste kwartaal van 2018 geeft geen aanleiding om te veronderstellen dat het om incidenteel hoger uitgaven gaat. Derhalve wordt voorgesteld het budget voor zorg zonder verblijf vanaf 2018 met afgerond € 141.000,-- te laten stijgen.

Zorg met verblijf (3D)

Net als bij zorg in natura zonder verblijf blijkt het lastig om de lasten voor een kalenderjaar nauwkeurig te voorspellen. Op dit moment wordt voorgesteld om op basis van (voorlopige) cijfers 2017 de begroting aan te passen voor het jaar 2018. Een toename van het aantal cliënten.

Het budget voor zorg met verblijf stijgt vanaf 2018 met afgerond € 66.000,--.

PGB Zorg zonder verblijf (3D)

Vanaf 2015 blijft het aantal Pgb’s dalen in Eersel. De meeste hulp kan door het CJG+, via Zorg in natura of in het netwerk van het gezin gevonden worden. In het eerste kwartaal van 2018 zien wij een kleine toename van het aantal Pgb’s ten opzichte van 2017. Gelet op de ontwikkelingen van de laatste jaren en de toereikendheid van het overige aanbod wordt in de nieuwe meerjarenbegroting wordt geen rekening gehouden met een structurele toename van het aantal cliënten.

Het persoonsgebonden budget voor zorg zonder verblijf daalt vanaf 2018 met € 105.000,--.

Veiligheid en reclassering en overige Jeugdzorg (3D)

De Jeugdwet schrijft voor dat een instelling die na 1 januari 2015 in opdracht van de gemeente de jeugdbescherming en jeugdreclassering uit wil voeren daartoe gecertificeerd moet zijn. De gemeente Eindhoven is, middels een dienstverleningsovereenkomst (DVO), als inkooporganisatie voor

de inkoop van onder meer de wettelijke taken Jeugdbescherming (JB) en Jeugdreclassering (JR) voor 21

gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant belast. Hiervoor zijn voor 2017 en verder contracten gesloten met vier Gecertificeerde Instellingen: William Schrikker, Jeugdbescherming Brabant, Jeugd Veilig Verder en Leger des Heils.

De begroting voor “Veiligheid, jeugdbescherming en reclassering” wordt bijgesteld naar aanleiding van het verbruik in 2017 en prognoses uit eind 2017. In het vaststellen van de hoogtes van de voorschotten met de betreffende organisaties is daar rekening mee gehouden.

Het budget voor veiligheid en reclassering en overige jeugdzorg stijgt vanaf 2018 met afgerond € 30.000,-- per jaar.

Landelijke zorg jeugdhulp (3D)

In 2016 en 2017 is er in de gemeente Eersel geen gebruik gemaakt van de landelijke jeugdhulp. Deze vorm van jeugdhulp wordt ingezet als er geen regionale dekking is van een zeer specialistische vorm van jeugdhulp. Gelet op deze ontwikkeling wordt het budget voor landelijk jeugdzorg met afgerond € 16.000,-- verlaagd naar € 0,-- (meerjarig).

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wmo hulp bij het huishouden (natura)

De resultaten over 2017 geven aanleiding tot het in gunstige zin bijstellen van de begroting voor 2018 en verder. Er is wel rekening gehouden met een indexering van 1,9% die geldt voor 2018 ten opzichte van de lasten 2017. Per saldo betekent dit dat we de post Wmo hulp bij het huishouden (natura) voor 2018, ten gunste van de exploitatie,  aframen met een bedrag van € 38.000,-- ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2018. Voor de jaren 2019 – 2022 ramen we de lagere lasten op respectievelijk € 54.000,--,

€ 70.000,--, € 86.000,-- en € 86.000,--.

Wmo hulp bij het huishouden (pgb)

Voor de daadwerkelijke uitgaven voor hulp bij het huishouden pgb over 2017, is alleen nog een prognose voorhanden. De afrekening door de Sociale Verzekeringsbank over 2017 vindt pas in mei/juni 2018 plaats. Om die reden stelt ISD de Kempen in de 1e marap 2018 voor om de uitgaven voor 2018 in de basis gelijk te houden aan de verwachte lasten over 2017. Per saldo betekent dit dat we de post Wmo hulp bij huishouden (pgb) vanaf 2018 bijramen met een bedrag van € 15.000,-- ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2018. De bijraming komt ten laste van de exploitatie. 

Wmo begeleiding (pgb) (3D)

Ook voor de daadwerkelijke uitgaven voor Wmo begeleiding pgb over 2018, is alleen nog een prognose voorhanden. Ook hiervoor geldt dat de afrekening door de Sociale Verzekeringsbank over 2017 pas in mei/juni 2018 plaats vindt. Aan de hand van de prognose over 2017 stelt de ISD voor om de uitgaven vanaf 2018 bij te ramen met een bedrag van € 55.000,-- ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2018. De bijraming komt ten laste van de exploitatie.

Brandveiligheidsvoorzieningen jeugdhuis 'De Spil' in Vessem

Uw raad is onlangs middels een toegezonden raadsinformatiebrief geïnformeerd betreffende de brandveiligheidsvoorzieningen van jeugdhuis ‘De Spil’ welke niet op orde waren. Op basis van het accommodatiebeleid is de gemeente verantwoordelijk voor de accommodatie en dus ook de (bouwkundige) brandveiligheidsvoorzieningen van jeugdhuis ‘De Spil’. Voor het huidige en gewenste gebruik van jeugdhuis ‘De Spil’ diende daarom zo spoedig mogelijk een aantal brandveiligheidsvoorzieningen te worden gerealiseerd.

De kosten voor het treffen van de vereiste brandveiligheidsvoorzieningen worden geraamd op € 10.000,-- (inclusief btw).

Overige bijstellingen ISD de Kempen

Afwijkingen tot € 15.000,-- worden conform de “Financiële verordening gemeente Eersel 2017” niet gemeld. ISD de Kempen vormt hierop een uitzondering. Per saldo is sprake van een structurele afwijking van € 3.000,-- voordelig, en betreft de onderdelen PGB zorg met verblijf (3D), Wmo vervoersvoorzieningen (materieel en immaterieel), Wmo rolstoelen en Wmo eigen bijdragen.