2. Onderwijs en educatie Exploitatie

Exploitatie

Leerlingenvervoer

Voor 2018 is een bedrag van € 297.021,-- begroot voor het leerlingenvervoer. Vanaf het schooljaar 2017-2018 is de nieuwe vervoerder gaan rijden. Op basis van de rekeningen van januari en februari 2018, alsmede een aantal nieuwe aanmeldingen, is de inschatting dat de kosten op jaarbasis circa € 197.000,-- zullen bedragen. Dit betekent een structureel neerwaartse bijstelling met € 100.000,--.

Opheffen onderwijsachterstanden

Voor 2018 is rekening gehouden met € 5.000,-- aan kosten voor neveninstroom. Leerlingen die de Nederlandse taal niet machtig zijn, worden door basisscholen doorverwezen naar de neveninstroom. De neveninstroom is er op gericht dat leerlingen zich met behulp van een zeer intensief taalontwikkelprogramma zodanig ontwikkelen dat ze gebruik kunnen maken van het reguliere onderwijsaanbod. Kijkend naar de eerste factuur voor 2018 en het aantal leerlingen is het begrootte bedrag niet toereikend voor 2018. Voorgesteld wordt deze post structureel te verhogen met € 19.000,-- zodat er in totaal € 24.000,-- beschikbaar is.