3. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Exploitatie

Exploitatie

Externe inhuur bestemmingsplanherzieningen en anterieure overeenkomsten

We hadden altijd te maken met een redelijke constante stroom van informatieverzoeken en particuliere verzoeken. Maar sinds 2016 zien wij vooral een toename in het aantal ingediende particuliere initiatieven. Binnen de huidige capaciteit van team ruimte kunnen we de aanvragen niet in geheel in behandeling nemen. Om toch te zorgen voor een adequate en tijdige afronding van verzoeken om bestemmingsplanherziening en binnenplanse wijzigingsprocedures, wilden we vanaf 1 juni 2017 voor een periode van 40 weken een medewerker inhuren voor 36 uur per week. Doordat de markt is aangetrokken waren er echter maar beperkt geschikte kandidaten beschikbaar.

Uiteindelijk hebben we vanaf 1 januari 2018 op basis van detachering een medewerker ingehuurd voor 24 uur per week voor een periode van 1 jaar (in plaats van 36 uur voor 40 weken). De kosten hiervan liggen op € 90.000,-- en aangezien reeds een bedrag is geraamd voor 2018 van € 23.000,-- worden de uitgaven en inkomsten verhoogd met € 67.000,--.

De apparaatskosten voor incidentele bestemmingsplanprocedures en voor wijzigingsplannen verhalen we door het toepassen van de legesverordening of door het sluiten van anterieure overeenkomsten. We verwachten door de toename van particuliere verzoeken een aanzienlijke stijging van de inkomsten zodat we de totale kosten van inhuur daaruit volledig  kunnen dekken (budgettair neutraal).