3. Ruimtelijke Ordening en volkshuisvesting Investeringen

Investeringen

Voorbereidingskrediet nieuwe grondexploitaties

In de nota grondbeleid 2018 kiest de gemeente Eersel voor een proactieve regierol bij locatieontwikkeling. Om dit tot uitvoering te kunnen brengen is er, onder voorwaarde, een krediet beschikbaar gesteld voor ‘anticiperende verwervingen’. In de nota Grondbeleid en in de begroting 2018 is echter geen krediet beschikbaar gesteld voor voorbereidingskosten, denk hierbij aan onderzoekskosten, advieskosten en ambtelijke inzet vooruitlopend op de vaststelling van een bestemmingsplan en grondexploitatie. Gelet hierop wordt een voorbereidingskrediet gevraagd van € 50.000,-- voor nieuwe ontwikkelingen. Deze kosten zullen als immaterieel vast activa geactiveerd worden op de balans totdat er een exploitatiebegroting geopend wordt, deze kosten kunnen dan ingebracht worden in de betreffende grondexploitatie en zullen in beginsel gedekt worden door toekomstige opbrengsten, Indien deze voorbereidende werkzaamheden niet zullen leiden tot opbrengsten, dan volgt er een voorstel om te beschikken over de bestemmingsreserve anticiperende werken en grondzaken.

Tevens wordt voorgesteld in de toekomstige begrotingen in de eerste jaarschijf van het meerjarig investeringsprogramma (MIP) € 50.000,-- hiervoor op te nemen. Concreet worden er dit jaar in ieder geval kosten verwacht in verband met de voorbereiding van het bestemmingsplan Meerheide III 2e fase en Eersel-West. De voorbereidingen van Eersel-West omvatten het opstellen van een gebiedsvisie. Deze visie moet meer inzicht geven in de functies die passen worden geacht voor dit gebied en in welke omvang deze functies aanvaardbaar zijn. De voorbereidingen voor Meerheide III 2e fase zijn gericht op de bestemmingsplanwijziging om het gebied een bedrijfsbestemming te geven.

Faunapassages Kleine Beerze

Vanuit de samenwerkingsovereenkomst is afgesproken dat de gebiedspartijen, waaronder het Waterschap De Dommel, Provincie Noord-Brabant en Brabants Landschap, samen werken om de doelen uit de samenwerkingsovereenkomst te realiseren. Een van die doelen is het realiseren van een robuust ecologisch functionerend beekdal.

Het beekdal van de Kleine Beerze (Natura 2000 gebied) wordt op het grondgebied van de gemeente Eersel op een tweetal plaatsen door een weg doorsneden. De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare weg. Om de weg geen belemmering te laten zijn in het ecologisch functioneren van het beekdal moeten er twee faunapassages worden aangelegd. De kosten van deze twee faunapassages bedragen € 66.689,--. Voor de aanleg van deze faunapassages heeft de gemeente een subsidie aanvraag gedaan bij de Provincie Noord-Brabant. De Provincie Noord-Brabant heeft de subsidie aanvraag van € 50.017,-- toegekend.. Voorgesteld wordt om de netto-investering van € 16.672,-- in één keer af te schrijven en hiervoor te beschikken over de algemene reserve vrij besteedbaar.

Gebiedsvisie E3 en omgeving

In 2010 hebben wij een gebiedsanalyse uitgevoerd voor het gebied van de recreatieve locatie E3-strand en haar omgeving. Deze analyse was de basis voor het document “Landschapskader omgeving E3-strand / ontwikkelingsvisie omgeving E3-strand”.

De documenten waren destijds niet rijp voor verdere besluitvorming en zijn daarom nooit vastgesteld. De gebiedsanalyse is nog steeds actueel en zeker nog bruikbaar als input voor een visie over het E3-strand en haar directe omgeving . Alle relevante beleidsanalyses en inventarisaties (ruimtelijk, landschappelijk etc.) zijn voorhanden en kunnen worden aangewend als randvoorwaarden en uitgangspunten voor een vervolg.

Met de komst van een nieuwe eigenaar dienen zich nieuwe initiatieven aan. Na gesprekken in 2016 is eind maart 2017 een werkbijeenkomst met de raad gehouden over de ontwikkeling rond het E3-strand.

Tegelijkertijd heeft het college samen met de raad  richting willen geven aan het vervolgproces waarbij onder andere vragen met betrekking tot de gebiedsafbakening, het inrichten van het participatieproces en de relevante beleidsthema’s op interactieve wijze werden beantwoord.

Voor het verdere proces naar een gebiedsvisie ontbreekt de capaciteit in de organisatie, vandaar dat wordt voorgesteld om een externe adviseur in te schakelen.

Het betreft een eenmalig bedrag van € 30.000,-- om ons bij te staan en de gebiedsvisie op te stellen. Voorgesteld wordt dit bedrag in één keer af schrijven ten laste van de algemene reserve vrij besteedbaar.

Aanleg weg naar KLG Europe

Medio van dit jaar wil de gemeente starten met de aanleg van de weg naar KLG Europe. De weg wordt in opdracht van gemeente Eersel aangelegd. De kosten komen volledig voor rekening van de initiatiefnemer KLG Europe. Dit is een afspraak die voortvloeit uit de anterieure overeenkomst die de gemeente en KLG Europe hebben afgesloten. De totale kosten voor de aanleg van de weg zijn geraamd op € 750.000,--. Het verzoek aan de raad dit krediet beschikbaar te stellen. Dekking van de kosten vindt plaats door KLG Europe.