4. Milieu Exploitatie

Exploitatie

Afval

De tarieven voor het verwerken van afval zijn in 2018 (wederom) gestegen, dit leidt tot hogere kosten voor met name verwerking van a/b hout en tuinafval. Ook zijn de kosten voor PMD verwerking toegenomen. Hier tegenover lijken ook hogere opbrengsten PMD en papier te staan. Vooralsnog gaan we er vanuit dat dit budgettair neutraal uitpakt. We komen hier in de tweede bestuursrapportage op terug.

Inventarisatie asbestdaken (integrale controles wet milieubeheer)

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland waarschijnlijk verboden. De gemeente is verantwoordelijk voor de handhaving van het verbod. We hebben geen concreet zicht op de aanwezigheid en hoeveelheid asbestdaken in deze gemeente. Het college heeft de wens om een inventarisatie naar de aanwezigheid van asbest uit te laten voeren op basis van luchtfoto´s, gegevens uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en gegevens van sloopvergunningen en –meldingen. Een inventarisatie van het hele grondgebied van deze gemeente kost ca. € 5.000,--. Deze middelen zijn niet in de begroting opgenomen.