4. Milieu Investeringen

Investeringen

Onderzoeken vGRP 2016-2021

In het kader van het vGRP2016-2021 (verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan) zijn onderzoeken geraamd. In 2019 en 2020 zijn onderzoeken geraamd voor het bepalen van het afvoerend oppervlak naar de riolering en een nieuw Basisrioleringsplan. In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie wordt het opstellen van een klimaatstresstest in 2018 voor alle gemeenten verplicht gesteld. Door de klimaatstresstest te combineren met het bepalen van het afvoerend oppervlak en het Basisrioleringsplan, kan de klimaatstresstest zonder extra investeringen worden uitgevoerd. Daarom wordt voorgesteld het krediet voor onderzoeken voor 2018 te verhogen met € 45.900,--. Deze verhoging betreft het naar voren halen van de geplande investeringen voor onderzoeken in 2019 en 2020. Deze verschuiving heeft geen gevolgen voor de kostendekking voor de riolering en de rioolheffing.

Verlenging afvalproef Molenakkers

“Op 13 maart 2018 hebben burgemeester en wethouders ingestemd met ongewijzigde voortzetting van de afval-inzamelproef in de wijk Molenakkers en de Mortel. Binnen deze ongewijzigde voortzetting wordt in samenwerking met de buurtvereniging en het bedrijfsleven ook onderzocht welke wijzigingen in de beproefde inzamelmethodiek dienen of kunnen worden aangebracht om te komen tot een verdere optimalisering en mogelijke besparingen in de operationele kosten van het systeem. Doorontwikkeling van het inzamelvoertuig (met aanhanger) c.q. verbeterde logistiek is sowieso een focuspunt evenals nader onderzoek naar de spullenstroom. Het benodigde budget voor voortzetting van de proef wordt geraamd op € 83.553,--. Dit wordt 100% gedekt middels door de provincie Noord-Brabant beschikbaar gestelde subsidie. Voorgesteld wordt het krediet hiermee te verhogen. Verder levert de gemeente Eersel nog ambtelijke uren voor deze afvalproef.