7. Cultuur, sport en recreatie Investeringen

Investeringen

Kempenmuseum De Acht Zaligheden

Kempenmuseum De Acht Zaligheden heeft de ambitie om hét toonaangevende museum in de Kempenregio te worden. De bijbehorende strategie richt zich onder andere op het verwerven en uitbreiden van de museumcollectie en op herinrichting en uitbreiding en optimaliseren van de faciliteiten waaronder een grootscheepse verbouwing van de buitenschuur. Tevens wordt een uitbreiding van de formatie voorgesteld.

Voordat we daadwerkelijk aan de slag  kunnen gaan met de plannen zoals verwoord in de notitie “Ontwikkelingsvisie Kempenmuseum De Acht Zaligheden, … de Museumfabriek”  is het van belang dat er een betrouwbare haalbaarheidsstudie wordt uitgevoerd waarin de richting, zoals aangegeven in de notitie, verder wordt uitgediept en op realiteitszin wordt getoetst. Een onderbouwde financiële paragraaf waarin aandacht uitgaat naar de eenmalige investeringen en de gevolgen voor de jaarlijkse exploitatie, zal een belangrijk onderdeel moeten zijn in deze studie.

Voor nadere bijzonderheden verwijzen wij u naar de raadsinformatiebrief d.d. 03-04-2018 met als bijlage de notitie “Ontwikkelingsvisie Kempenmuseum De Acht Zaligheden, … de Museumfabriek” zoals reeds aan uw raad is toegezonden.

Voordat verder wordt gegaan met de ambitieuze plannen wordt voorgesteld een haalbaarheidsstudie uit te voeren. Op dit moment is er geen werkbudget beschikbaar en ontbreekt het aan ambtelijke capaciteit. De kosten voor de haalbaarheidsstudie ramen wij op € 25.000,--. Voorgesteld wordt dit bedrag in één keer af schrijven ten laste van de algemene reserve vrij besteedbaar.