8. Economische structuur Investeringen

Investeringen

Inhuren externe projectleider toeristische-recreatieve sector

In de begroting is opgenomen dat de meeropbrengsten toeristenbelasting (boven € 305.000,--) met ingang van  2017 rechtstreeks aangewend worden voor de versterking van de toeristisch-recreatieve sector. Het college en de belangenorganisaties uit de sector stellen daarvoor een lijst met projecten op. Dit is inmiddels gebeurd. Voor de uitwerking en realisering van deze de projecten is echter geen personele capaciteit beschikbaar. Het inhuren van een externe projectleider voor deze projecten vraagt eenmalig een investering van € 15.000,--. Voorgesteld wordt dit bedrag in één keer af schrijven ten laste van de algemene reserve vrij besteedbaar.

Erfpacht Servatiusstraat 4a Vessem

Door inroeping van de opzegmogelijkheid van de erfpachter van het pand Servatiusstraat 4a heeft de gemeente het pand eind 2017 in eigendom teruggekregen. In 2017 was het bedrag dat de gemeente als vergoeding moest betalen aan de erfpachter nog niet bekend en hiermee was in de begroting dus ook nog geen rekening gehouden. De waarde van het pand is door een door partijen gezamenlijk aangewezen taxateur vastgesteld op € 530.000,-- (d.d. 30 januari 2018). De vergoeding is reeds uitbetaald. Voorgesteld wordt deze investering in 40 jaar lineair af te schrijven. De hieruit voortvloeiende netto kapitaallasten welke ten laste van de exploitatie komen worden voor 2018 becijferd op € 18.550,-- (half jaar rente). Vanaf 2019 worden de kapitaallasten budgettair neutraal geraamd omdat vooralsnog wordt uitgegaan van een verhuur/verkoop.

Bijdrage bestemmingsreserve compensatie landbouwgronden aan project Middenweg.

Bij de 1e bestuursrapportage 2016 meldden we dat de gemeente Eersel een perceel landbouwgrond heeft gekocht voor een bedrag van € 255.297,--. Omdat de bestemmingsreserve landbouwcompensatiefonds destijds, in afwachting van de afrekening van de landinrichting Wintelre-Oerle, over onvoldoende middelen beschikte is een deel van de aankoop (€ 103.822,--) ten laste gebracht van project Middenweg. Bij de 2e bestuursrapportage 2017 is betreffende landinrichting Wintelre-Oerle gerapporteerd over diverse mutaties. Één van deze mutaties is niet verwerkt in jaarrekening 2017. Deze mutatie dient volgens BBV via de exploitatie te verlopen.

Een bijdrage van € 103.822,-- dient vanuit de bestemmingsreserve compensatie landbouwgronden, via de exploitatie ten gunste te komen aan het project Middenweg.