1. Wet maatschappelijke ondersteuning begeleiding Exploitatie

Algemene opmerking bij programma 1:

De rapportage en  cijfers van de ISD (inclusief drie decentralisaties) laten nog geen trend zien, waardoor er bij diverse begrotingsposten nog sprake is van sterke fluctuaties.

Exploitatie

Jeugd

De posten Zorg in Natura met en zonder verblijf en Landelijke Jeugdhulp zijn in de afgelopen drie jaar zeer instabiel gebleken.. Zowel huisartsen als CJG+ verwijzen naar Zorg in Natura. De landelijke zorg wordt nauwelijks ingezet door CJG+ en bijna volledig door medici. De grote variatie in het aantal beschikkingen, maar ook in de duur en de intensiteit van trajecten leidt tot grote verschillen tussen de vier Kempengemeenten. Daarnaast geldt dat de verschillen tussen de jaren ook groot zijn. De gemeente Eersel valt op doordat de lasten, als enige gemeente in de Kempen, zijn gedaald.

Met betrekking tot de begroting 2019: in onze begroting wordt in de Kempen rekening gehouden met vier vormen van Zorg in Natura:

  1. Jeugdhulp zonder verblijf,
  2. Jeugdhulp met verblijf,
  3. Landelijke jeugdhulp en
  4. Jeugdzorgplus.

Het blijkt moeilijk om de onderdelen van de geleverde jeugdhulp in te delen in de huidige begroting. Dit komt voort uit de afspraken met de zogeheten variant B aanbieders. Dit zijn aanbieders waarmee, in samenwerking met de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) lumpsum afspraken zijn gemaakt. Door deze afspraken kunnen zij vanaf 2016 tot en met 2019 de benodigde jeugdhulp leveren en vindt er op een gecontroleerde wijze afbouw plaats op een aantal zorgproducten. B aanbieders  rekenen op het einde van het jaar af op basis van het aantal cliënten en niet op basis van de geleverde hulp (al dan niet met verblijf). Dit leidt tot het feit dat niet alle kosten aansluiten bij de onderdelen “zorg in natura zonder verblijf” en “zorg in natura met verblijf” uit onze begroting.

Met betrekking tot de begroting 2020 en verder. In de Kempen en in de regio van de inkooporganisatie Eindhoven zijn vanaf 2018 kostenbeheersingsmaatregelen ingezet. De resultaten van deze maatregelen zijn vooralsnog onzeker. Er is derhalve gekozen om de voor begroting van 2020 op een groot aantal posten die te maken hebben met de beheersmaatregelen geen begrotingswijziging voor te stellen ten opzichte van de primitieve begroting. Dit geldt voor de onderdelen met betrekking tot zorg in natura.

Zorg aan jeugd met verblijf

De laatste jaren zijn in de gemeente Eersel (in tegenstelling tot de overige Kempengemeenten) de lasten gedaald. In 2019 wordt echter een stijging voorzien in verband met een toename van de kosten voor de variant B aanbieders ten opzichte van 2018. De primitieve begroting bedroeg € 783.790,-- voor 2019 worden lasten ad. € 842.985,-- geprognosticeerd. Dit leidt tot voorgestelde verhoging van de begroting met € 59.195,--.

Veiligheid en reclassering en overige jeugd 3D

De Jeugdwet schrijft voor dat een instelling die in opdracht van de gemeente de jeugdbescherming en jeugdreclassering uit wil voeren daartoe gecertificeerd moet zijn. De gemeente Eindhoven is, middels een dienstverleningsovereenkomst (DVO), als inkooporganisatie voor de inkoop van onder meer de wettelijke taken Jeugdbescherming (JB) en Jeugdreclassering (JR) voor 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant belast. Hiervoor zijn voor 2017 en verder contracten gesloten met vier Gecertificeerde Instellingen: William Schrikker, Jeugdbescherming Brabant, Jeugd Veilig Verder en Leger des Heils. De begroting voor “Veiligheid, jeugdbescherming en reclassering” wordt bijgesteld naar aanleiding van het verbruik in 2018 en prognoses uit eind 2018 en een nieuwe begroting voor het onderdeel Veilig Thuis. In het vaststellen van de hoogtes van de voorschotten met de betreffende organisaties is daar rekening mee gehouden. Voor 2019 was € 328.465,-- begroot. Hiervoor wordt een neerwaartse bijstelling ad. € 38.465,-- voorgesteld wat leidt tot een begroting van € 290.000,--. Dit bedrag wordt voor de jaren 2020 – 2023 gehandhaafd waardoor die bijstelling hetzelfde is.

Landelijke jeugdhulp

Deze vorm van jeugdhulp is moeilijk te voorspellen doordat bijna alle verwijzingen via gecertificeerde instellingen, huisartsen of medisch specialisten verlopen. In 2018 was er in Eersel, in tegenstelling tot de voorgaande jaren, wel gebruik gemaakt van deze vorm van jeugdhulp. Dit traject is in 2019 nog niet afgesloten. Dit leidt tot een voorgestelde aanpassing van de begroting van primitief € 0,-- naar € 30.000,--. In de eerste bestuursrapportage van 2019 van het CJG+ de Kempen wordt bezien of ook in 2020 een begrotingswijziging plaats dient te vinden. Vooralsnog wordt dat niet voorgesteld. 

Wet maatschappelijke ondersteuning hulp bij het huishouden (pgb)

In de eerste bestuursrapportage 2019 stelt ISD de Kempen voor om de uitgaven pgb-hulp bij het huishouden vanaf 2019 structureel te verhogen met een bedrag van € 22.000,--. De ISD stelt deze bijstelling voor om de begrote uitgaven 2019 meer in lijn te brengen met de verwachte werkelijke uitgaven over 2019.  

Wet maatschappelijke ondersteuning begeleiding (Zin)

In de eerste bestuursrapportage 2019 stelt ISD de Kempen voor om de uitgaven begeleiding (zorg in natura) vanaf 2019 structureel te verhogen met een bedrag van € 37.500,--. De ISD stelt deze bijstelling voor om de begrote uitgaven 2019 meer in lijn te brengen met de verwachte werkelijke uitgaven over 2019.

Wet maatschappelijke ondersteuning begeleiding (pgb)

In de eerste bestuursrapportage 2019 stelt ISD de Kempen voor om de uitgaven begeleiding (pgb) vanaf 2019 structureel te verlagen met een bedrag van € 26.400,--. De ISD stelt deze bijstelling voor om de begrote uitgaven 2019 meer in lijn te brengen met de verwachte werkelijke uitgaven over 2019.

Wet maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorziening materieel

In de eerste bestuursrapportage 2019 stelt ISD de Kempen voor om de uitgaven maatwerkvoorzieningen materieel vanaf 2019 structureel  te verhogen met een bedrag van € 24.000,--. De ISD stelt deze bijstelling voor om de begrote uitgaven 2019 meer in lijn te brengen met de verwachte werkelijke uitgaven over 2019.

Wmo maatwerkvoorziening immaterieel

In de eerste bestuursrapportage 2019 stelt ISD de Kempen voor om de uitgaven maatwerkvoorzieningen immaterieel (Collectief Vraagafhankelijk Vervoer) vanaf 2020 bij te ramen met een bedrag van € 90.000,-- voor 2020 en vanaf 2021 met een bedrag van € 107.000,--. De reden hiervoor is dat er in 2019 een nieuwe aanbesteding plaatsvindt. In de regio Zuidoost Brabant is een kostenanalyse gemaakt, waarbij de uitgaven beduidend hoger uitkomen dan nu het geval. Op basis van deze analyse heeft de ISD de uitgaven vanaf 2020 aangepast. Voor 2019 wordt geen financiële bijstelling voorgesteld.