10. Algemene baten en lasten Exploitatie

Baten OZB (eigenaarsgedeelte)

Op basis van de definitieve aanslagen 2019 blijkt dat de opbrengst ongeveer € 35.000,-- hoger is dan geraamd. Hierbij wordt opgemerkt dat bij de tariefberekening in oktober/ november 2018 nog niet alle WOZ-waarden per 1 januari 2019 (waardepeildatum 1 januari 2018) bekend waren en er tevens sprake is van een veel hoger aantal nieuwbouw en in aanbouw zijnde woningen dan voorgaande woningen welke pas in het 4e kwartaal 2018 zijn gereed gemeld en verwerkt in de WOZ-administratie. 

Algemene uitkering

De rijksvergoeding voor maatschappelijke begeleiding is in de begroting 2019 verantwoord onder de stelposten. Aangezien deze vergoeding inmiddels is meegenomen in de bevoorschotting van de algemene uitkering wordt voorgesteld om deze raming, minus de aframing (zie toelichting stelpost decentralisatie-uitkering statushouders), over te hevelen naar de begrotingspost algemene uitkering (€ 23.700,--). 

Stelpost Statushouders

In de eerste bestuursrapportage 2016 heeft uw raad besloten om een structurele stelpost statushouders ad € 60.000 per jaar op te nemen voor onze huisvestingstaak. Hiervan is in de eerste bestuursrapportage 2017 € 37.000 structureel ingezet voor de zaken genoemd in de notitie Integratie, participatie en inburgering statushouders in Eersel. Aangezien inmiddels de kosten van statushouders - voor zover noodzakelijk – zijn opgenomen in de begroting kan deze resterende stelpost van € 23.000,-- vrijvallen en kan daardoor een deel van de lagere rijksbijdrage statushouders worden opvangen. 

Stelpost decentralisatie-uitkering statushouders

Aangezien deze rijksuitkering nog niet verwerkt was in de meicirculaire 2018 werd deze geraamde rijksvergoeding tijdelijk als stelpost geraamd. Nu blijkt dat deze rijksuitkering neerwaarts moet worden bijgesteld met € 47.300,--. Daarnaast wordt voorgesteld om deze uitkering te ramen onder de post algemene uitkering. Derhalve wordt voorgesteld om deze  stelpost volledig af te ramen (€ 71.000,--).

Stelpost uitbreiding formatie Wmo

In de begroting 2019 is € 50.000 structureel opgenomen voor uitbreiding van de formatie van de Wmo consulenten. De invoering van de abonnementstarieven heeft namelijk ook als gevolg dat het aantal aanvragen fors toeneemt. Als vervolg van hetgeen in de 2e bestuurlijke rapportage 2018 is aangegeven wordt  het structurele budget van de stelpost, evenals de incidentele inzet in 2018, ingezet voor de uitbreiding van de formatie van het Wmo loket. Dit betekent dat de stelpost komt te vervallen en de loonkosten in programma 11 worden opgenomen. Zie programma 11.

Stelpost uitbreiding medewerker dorpsparticipatie

In de begroting 2019 is een stelpost opgenomen voor uitbreiding medewerker dorpsparticipatie ad € 60.000 per jaar ‘Stelpost uitbreiding medewerker dorpsparticipatie”. Inmiddels is de dorsparticipatie medewerker aan de slag. De stelpost komt te vervallen en de loonkosten worden in programma 11 opgenomen. Zie programma 11.

Stelpost garantiebanen

In de begroting 2019 is vanaf 2020 een stelpost opgenomen voor het realiseren van 2,4 garantiebanen, zijnde 1.71 fte. Hiermee wordt voldaan aan de taakstelling van totaal 4.81 garantiebanen van 25,5 uren in 2023. De inzet is om deze garantiebanen in te vullen in de buitendienst, derhalve komt deze stelpost  ad € 29.000 te vervallen en de loonkosten worden in programma 11 opgenomen. Zie programma 11. 

WOZ op basis van gebruiksoppervlakte

In de begroting 2019 is een budget van € 50.000,-- beschikbaar gesteld om van 2019 tot 2022 het project ‘overgang van waarderen op m³ naar gebruiksoppervlakte’ te financieren. De verwachting is dat dit budget voor die jaren hiertoe ontoereikend is, omdat er een aantal onzekere factoren zijn. Zo is op dit moment nog onduidelijk hoeveel interne en externe (ingehuurde) uren nodig zijn om het af te kunnen ronden. Bij de 2e bestuursrapportage 2019 kan hier concreter invulling aan worden gegeven.