11. Overheadkosten Exploitatie

Kostenplaats bestuurs- en managementondersteuning

Zoals in programma 4 is aangegeven wordt voorgesteld om van het budget duurzaamheid/klimaatbeleid over te hevelen naar programma 11, waarmee  de functie beleidsmedewerker duurzaamheid kan worden uitgebreid van 0,44 fte naar 1 fte. In 2019 wordt uitgaande van invulling per 1 juli 50% van dit budget overgeheveld, zijnde € 20.000,--. Vanaf 2020 wordt € 40.000,-- overgeheveld.

Communicatie/Voorlichting algemeen

Binnen het team communicatie is sprake van een vacature van 16 uur, echter wegens hoge werkdruk wordt voorgesteld om de formatie uit te breiden van 16 naar 24 uur. De hiermee gepaard gaande hogere loonkosten kunnen voor € 3.500,-- worden gedekt uit het bestaande personeelsbudget en voor het resterende deel van € 10.500,-- wordt voorgesteld de begrotingspost communicatie/voorlichting algemeen structureel te verlagen van € 41.500,-- naar € 31.000,-- aangezien op dit budget de laatste jaren sprake is van onderbesteding.

Kostenplaats Welzijn

Zoals in programma 0 is aangegeven worden de salariskosten van de vluchtelingencoördinator als reguliere salariskosten verwerkt en derhalve niet meer als inhuurlasten op het product integratie statushouders. Voor een nadere toelichting, zie programma 0. Tevens is in de begroting 2019 € 50.000,-- opgenomen voor uitbreiding van de formatie van de Wmo consulenten. Aangezien deze formatie-uitbreiding middels vaststelling van de begroting 2019 is  geaccordeerd, wordt voorgesteld om deze stelpost volledig af te ramen en het budget toe te voegen aan de kostenplaats Welzijn.

Kostenplaats Uitvoering en beheer

In de begroting 2019 is een stelpost opgenomen voor uitbreiding medewerker dorpsparticipatie ad € 60.000 per jaar ‘Stelpost uitbreiding medewerker dorpsparticipatie”. Inmiddels is de dorsparticipatie medewerker aan de slag. De stelkost komt te vervallen, daar de loonkosten in programma 11 worden opgenomen. Zie programma 10.

Kostenplaats buitendienst

Zoals in programma 10 is aangegeven komt de stelpost garantiebanen te vervallen aangezien het voornemen is om deze banen in te vullen in de buitendienst. Voorgesteld wordt om de kostenplaat buitendienst dienovereenkomstig te verhogen (€ 29.000,--).