3. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Exploitatie

Groenbeheer binnen de kom

Op 26 september 2017 is het amendement aangenomen om in de centrumgebieden en langs doorgaande wegen binnen de bebouwde kom het groen op beeldkwaliteitsniveau A in plaats van B te onderhouden. Hiervoor is een extra budget beschikbaar gesteld van structureel € 40.000,--. In de rest van de gemeente is dit niveau B. Om ook in de rest van de gemeente het groen op beeldkwaliteitsniveau A te verkrijgen is uit een aanbesteding (periode 2019 en 2020) gebleken dat dit structureel € 75.000,-- bedraagt. Het bedrag van € 40.000,-- was gebaseerd op prijzen uit 2017. De kosten vallen tevens hoger uit als gevolg van het personeelstekort in de groensector en het gegeven dat groenbedrijven veel werk hebben. Hierdoor is er sprake van een structurele kostenstijging van € 35.000,--.

Herontwikkeling Jacobusschool

Ten behoeve van de herontwikkeling van de Jacobusschool heeft de gemeente kosten gemaakt, voornamelijk in het kader van het faciliterend grondbedrijf. Deze geactiveerde kosten bedroegen ultimo 2018 € 27.600,--. Totaal worden de kosten geraamd op € 33.200. Hierbij wordt voorgesteld om van de totale verkoopopbrengst ad € 450.000 het deel van € 33.200 te verantwoorden in programma 3. De resterende opbrengst ad € 416.800,-- (€ 450.000 - € 33.200) wordt verantwoord in programma 8 op de post verhuur en onderhoud gemeentelijk onroerend goed.