4. Milieu Exploitatie

Klimaatbeleid/duurzaamheid

De gemeente staat voor de grote opgave om energie te besparen en in de toekomst volledig over te gaan op een duurzame energievoorziening. Hiervoor is in 2017 het duurzaamheidsbeleid Eersel 2017-2025 vastgesteld met een bijbehorend uitvoeringsprogramma 2017-2020. Het uitvoeringsprogramma wordt in 2020 herzien met een doorlooptijd tot 2025. Daarnaast heeft het Rijk besloten om de uitstoot van CO² in 2030 met 40% terug te brengen. Voor het uitvoeren van alle initiatieven die voortkomen uit het beleid is de komende jaren extra capaciteit nodig. Op basis van de begroting 2019 heeft de beleidsmedewerker duurzaamheid 0,44 fte om hieraan te besteden. In 2019 wordt een deel van het  budget reeds gebruik voor externe inhuur tot juli 2019. Gelet op de genoemde opgave en het beschikbare budget binnen deze begrotingspost, wordt voorgesteld om deze 0,44 fte te verhogen naar 1,0 fte. Deze begrotingspost derhalve overgeheveld naar  het loonkostenbudget in programma 11. In 2019 wordt uitgaande van invulling per 1 juli 50% van dit budget overgeheveld, zijnde € 20.000,--. Vanaf 2020 wordt € 40.000,-- overgeheveld.

Energiereductie gemeentelijke gebouwen

De multifunctionele accommodaties (MFA’s)  zijn in 2018 voorzien van zonnepanelen. Vanaf 2019 ontvangt de gemeente als eigenaar van de multifunctionele accommodaties een Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) subsidie voor de geplaatste zonnepanelen. De SDE subsidie wordt over een periode van 15 jaar uitbetaald. De investering gebeurt budgetneutraal daar de investering in een looptijd van 25 jaar wordt terugbetaald door de huidige huurders van de MFA’s. De SDE subsidie komt daarom ten gunste komen aan de huurders van de MFA’s. Om ervoor te zorgen dat de lasten jaarlijks (vrijwel) gelijk blijven wordt voorgesteld om gedurende de eerste 15 jaar elk jaar 40% van het ontvangen bedrag aan SDE subsidie te storten in een nieuw in te stellen bestemmingsreserve SDE subsidie (voor 2019: € 5.507,--). Gedurende jaar 16 tot en met jaar 25 onttrekken we elk jaar 10% van het aanwezige saldo in de bestemmingsreserve om de jaarlijkse lasten voor de huurders van de MFA’s over 25 jaar zo gelijk mogelijk te verdelen. 

Afschrijvingstermijnen energiereductie gemeentelijke gebouwen

Vanaf 2017 zijn er investeringskredieten beschikbaar gesteld voor “Energiereductie gemeentelijke gebouwen”. Deze investeringen zijn telkens (budgettair neutraal) in het meerjarig-investeringsprogramma (MIP) opgenomen, met als afschrijvingstermijn “diversen”. Op grond van artikel 7 van de “Financiële verordening gemeente Eersel” worden de afschrijvingstermijnen expliciet door de raad benoemd, indien deze afwijken van de in bijlage 1 van de verordening opgenomen afschrijvingstermijnen. Daarom wordt voorgesteld om bij deze bestuursrapportage  onderstaande afschrijvingstermijnen alsnog formeel) vast te stellen:

  • bouwkundig: 40 jaar
  • installaties: 20 jaar
  • regeltechnisch: 15 jaar
  • zonnepanelen/LED-verlichting: 25 jaar

Deze afschrijvingstermijnen zijn vanzelfsprekend ook gehanteerd in de berekening van de kapitaallasten en de daarmee samenhangende doorbelasting aan de gebruikers.