6. Verkeer en vervoer Investeringen

Verharding parkeerterreinen waterwingebied tussen Vessem en Wintelre

De ODZOB heeft controle uitgevoerd , in opdracht van de provincie,  op de naleving van de Provinciale Milieuverordening in het waterwingebied tussen Vessem en Wintelre. Er zijn diverse overtredingen geconstateerd waaronder het gebruik van een onverhard parkeerterrein en met een openverharding verharde parkeerterreinen. Men heeft hiervoor een plan van aanpak gevraagd om de overtredingen zo spoedig mogelijk te beëindigen.Het plan van aanpak voorziet erin dat de vrijkomende stenen bij het plan voor de vervanging van de riolering en het leggen van een infiltratie riool in de Lindehof B, M, N en Z  gebruikt kunnen worden om de overtredingen in  het waterwingebied tussen Vessem en Wintelre te beëindigen ( werk met werk maken). De stenen en banden hoeven zodoende niet aangekocht te worden. Het betreft hier de aanleg van ongeveer 2600 m2 verhardingen. Het budget voor het straten, het stellen van de opsluitbanden en de afwatering bedraagt € 97.000,--. Conform de afschrijvingstabel uit de “Financiële verordening gemeente Eersel” wordt de investering van € 97.000,-- afgeschreven in 40 jaar (kapitaallast 2019: € 3.395,--).

Prijsstijging bouwmaterialen

Enkele jaren geleden zijn in het meerjarig-investeringsprogramma de straten Lindehof N, M, Z, en B opgenomen om de verharding te vervangen in combinatie met het vervangen van de riolering en aanleg van een infiltratie riolering. Van de leveranciers hebben we berichten ontvangen dat de prijzen voor de betonproducten met 8 % stijgen per 1-1-2019. Voor het boven genoemde werk betekent dit een prijsstijging van € 21.000,-- en voor de vervanging van de Frans van Nunenstraat betekent dit een prijsstijging van € 9.000,--. Voorgesteld wordt om in totaal een aanvullend krediet van € 30.000,-- beschikbaar te stellen en dit bedrag in 60 jaar af te schrijven. De kapitaallasten (2019: € 1.100,--) kunnen worden gedekt uit de reserve Rehabilitatie wegen.

Project SMARA

Voor de Kempen geldt dat de bereikbaarheid in het gebied te eenzijdig is. Openbaar vervoer is in de Kempen geconcentreerd op beperkte lijnen en deze sluiten beperkt of niet aan op bestaande (werk)locaties. De vijf Kempengemeenten hebben daarom het project Smart Mobility Rural Areas (SMARA) (als onderdeel van de bereikbaarheidsagenda) opgestart, waarvan de gemeente Eersel kartrekker is. Om uitvoering te kunnen geven aan het project is subsidie aangevraagd. Het project SMARA richt zich op het opzetten van een fijnmazig netwerk van nieuwe vervoersvormen  ter ondersteuning en versterking van de bestaande openbaar vervoerslijnen. In 2019-2020 starten we met kleinschalige deelprojecten in samenhang met een werkgevers-aanpak. De deelprojecten betreffen het inrichten van mobiliteitsknooppunten in combinatie met een innovatief vervoersconcept; f’kes meerijden.  Bij de realisatie kijken we naar de (economische) urgentielocaties zoals bedrijventerreinen, scholen, centrumgebieden. Grootschalige recreatieve voorzieningen en kleine kerkdorpen.

Het totaal benodigde budget voor de uitvoering van het SMARA project wordt geraamd op € 326.031,--. Van dit budget loopt € 251.031 via Eersel en € 75.000 loopt rechtstreeks middels het Brabants Mobiliteitsnetwerk. Het gehele budget wordt gedekt middels subsidie, waardoor het SMARA project budget neutraal kan worden uitgevoerd. Voor € 167.031 is reeds subsidie toegekend aan de Kempen en voor een deelproject is € 84.000 subsidie aangevraagd bij ’Subsidieregeling Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant 2017-2030’, maar nog niet definitief toegekend. Bij niet toekennen van deze subsidie voor dit deelproject, wordt geëvalueerd of dit deelproject doorgang dient te vinden. U wordt hier als raad over geïnformeerd bij de 2e bestuursrapportage 2019. Verzocht wordt het investeringskrediet van € 251.031,- beschikbaar te stellen.