7. Cultuur, sport en recreatie Exploitatie

Groot bouwkundig onderhoud aan de sportvloeren van de gemeenschapshuizen

Uit een inspectie bij de vloer van de sporthal in gemeenschapshuis D’n Boogerd is gebleken dat deze veel ouderdomsbeschadigingen en –scheuren vertoont. Deze sportvloer (van 2004) is inmiddels 15 jaar oud waardoor dergelijke gebreken ook gebruikelijk, en daarmee verklaarbaar zijn. Deze sportvloer heeft nog voldoende onderlinge systeemhechting en veerkracht waardoor deze opgeknapt kan worden zonder een totale vervanging. Door de vloer dit jaar van een nieuwe toplaag te voorzien voldoet deze weer aan de geldende sportnormen. De kosten hiervoor bedragen € 7.100,-- (exclusief btw). Daarmee behoren dergelijke werkzaamheden tot het groot bouwkundig onderhoud voor rekening van de gemeente Eersel. Deze noodzakelijke aanpassingen zijn echter niet voorzien in het Meerjarig OnderhoudsProgramma (MOP). Voorgesteld wordt de storting in de onderhoudsvoorziening eenmalig extra te verhogen met € 7.100,--. Volledigheidshalve kan worden opgemerkt dat een dergelijke aanpassing ook dient plaats te vinden voor de sportvloer van De Rosdoek (uitvoering in 2023) en De Leenhoef (uitvoering in 2029). De kosten van deze werkzaamheden worden vanaf begrotingsjaar 2020 meegenomen in de storting op basis van het MOP.

Archeologische monument Kerkstraat 34-40  

Kerkstraat 34-40 wordt gezien als mogelijke archeologische waardevolle vindplaats gezien de onmiddellijke nabijheid van het middeleeuwse kerkterrein. Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning (bouwen en afwijken bestemmingsplan) is een archeologisch onderzoeksrapport ingediend. Besloten is om nog een aanvullend proefsleuvenonderzoek te laten uitvoeren. De kosten voor  een proefsleuvenonderzoek worden geraamd op € 15.000. Voor het uitvoeren van een proefsleuvenonderzoek wordt voorgesteld een bedrag van € 15.000 beschikbaar te stellen. Gelet op spoedeisend karakter is reeds gestart met de werkzaamheden.