7. Cultuur, sport en recreatie Investeringen

Kunstwandelroute “Het Groene Lint”

Voor de Kunstwandelroute “Het Groene Lint”, die loopt van de Markt Eersel naar de Markt Eindhoven, is in november 2018 de Stichting Kunstroute “Het Groene Lint” opgericht. Samen met deze stichting en de gemeente Veldhoven is  een Leader-subsidie aangevraagd. Medio april 2019 verwachten wij dat de beschikking inzake de Leadersubsidie wordt toegekend. De aanleg van het groene lint in de vorm van vlechtheggen heeft onze eerste prioriteit. De tweede prioriteit is het plaatsen van een kunstwerk nabij de rotonde. Vanuit het BNG-Cultuurfonds is een subsidie bijdrage van  € 10.000,- beschikbaar gesteld die achteraf betaald wordt. Tevens is vanuit de meeropbrengsten toeristenbelasting een bedrag beschikbaar gekomen over 2017 € 7.517 en 2018 € 11.827. Verzocht wordt het investeringskrediet te verhogen met de beschikbaar gestelde bedrag van €  29.344. Als we uitsluitsel ontvangen over de Leader-subsidie wordt u hierover als raad in de 2e bestuursrapportage 2019 geïnformeerd.

Beregeninginstallatie

Voetbalverenigingen R.K.V.V. Dosko’32 in DuizeI en V.V. Steensel zijn voornemens om dit jaar voor eigen rekening automatische beregeninginstallatie aan te leggen. Omdat deze installatie moet worden aangesloten op de bestaande hoofdleidingen en pompinstallaties (basis voorziening) welke 40 jaar oud zijn, ontstaat het risico op lekkages. Voor de vervanging van de 2 hoofdleidingen en bijbehorende pompinstallaties is een totaal bedrag van € 25.000,- geraamd. De kosten worden conform de afschrijvingstabel uit de “Financiële verordening gemeente Eersel” in 15 jaar afgeschreven (kapitaallasten 2019: € 1.917,--).