8. Economische structuur Exploitatie

Economie algemeen

In 2018 heeft de provincie gewerkt aan een nieuwe prognoses voor de kwantitatieve en kwalitatieve bedrijventerreinenbehoefte tot 2030. Deze prognoses zijn op 11 december 2018 vastgesteld door gedeputeerde staten en aangeboden aan de gemeenten, met de opdracht om per subregio nieuwe bedrijventerreinenafspraken te maken. Omdat de visie van de Kempengemeenten inmiddels zes jaar oud is en toe is aan herziening is de oude visie geëvalueerd en een plan van aanpak opgesteld om te komen tot een nieuwe visie. De provincie heeft thema’s aangereikt die een plek dienen te krijgen in de nieuwe visie. De kosten voor de nieuwe visie zijn geraamd op € 40.000,-, waarvoor de provincie € 20.000,- subsidie ter beschikking stelt. Het overige bedrag wordt gedragen door de vier gemeenten á € 5.000,- per gemeente. Deze kosten zijn in de begroting niet voorzien. Het college van burgemeester en wethouders heeft met inachtneming van artikel 5 lid 5 van de “Financiële verordening  gemeente Eersel 2017” (regeling “Kleine kredieten”) budget hiervoor beschikbaar gesteld.

Aankoop landbouwperceel

De gemeente Eersel heeft een perceel landbouwgrond gekocht gelegen in Knegsel (perceel kadastraal bekend sectie Vessem, sectie F, nummer 4195) voor een bedrag van € 26.200,- plus transactiekosten á € 603,--. Voorgesteld wordt om de transactie, conform nota Grondbeleid, af te wikkelen via de bestemmingsreserve landbouwcompensatiefonds totaal per saldo onttrekking van € 26.803,--.

Verhuur pand Markt 29

Voor de verhuur van het pand Markt 29 is een opbrengst in 2019 geraamd van € 50.000,-. Vanaf november 2018 is de huurder van een gedeelte van de benedenverdieping vertrokken en tot op heden is er geen nieuwe huurder gecontracteerd.  Het pand is eind vorig jaar in overleg en op advies van de makelaar opnieuw gepositioneerd op Funda Business, dit heeft helaas tot op heden geen resultaat opgeleverd. Gelet op de doorlooptijden van mogelijke onderhandelingen worden de huurinkomsten incidenteel naar beneden bijgesteld met € 35.000,-. 

Verhuur pand Servatiusstraat 4a

Voor de verhuur van het Servatiusstraat 4a is Vessem is een opbrengst in 2019 geraamd van € 32.412,--. Het pand staat sinds november 2018 bij een makelaar in de etalage, tot op heden is er één reactie gekomen die (vooralsnog) niet geleid heeft tot verhuur. Gelet op de doorlooptijden van mogelijke onderhandelingen worden de huurinkomsten voor 2019 naar beneden bijgesteld met € 23.100,-.

Voormalige Jacobusschool

De gemeente heeft de voormalige Jacobusschool (Postakkers 56 Eersel) verkocht aan initiatiefgroep De Omscholing. De financiële gevolgen van de verkoop zijn vanwege de ontbindende voorwaarden die zijn opgenomen in de koopovereenkomst nog niet vertaald in de begroting. Onlangs is de omgevingsvergunning die de herontwikkeling tot woningbouw mogelijk maakt onherroepelijk geworden. Hiermee is de voornaamste ontbindende voorwaarden uit de koopovereenkomst komen te vervallen. Er geldt nog wel een financieringsvoorbehoud, maar de kans dat dit ingeroepen wordt ingeschat op nihil. De verkoopprijs van het complex bedraagt € 450.000,-. Gelet op de gemaakte kosten voornamelijk in het kader van het faciliterend grondbedrijf wordt van deze opbrengst € 33.200,-- verantwoord in programma 3 aangezien ook hier deze kosten zijn verantwoord. Voorgesteld wordt op de post verhuur en onderhoud gemeentelijk onroerend goed de resterende opbrengst ad € 416.200 te verantwoorden. In verband met de aanwezigheid van asbest en bodemverontreiniging dient de gemeente aan de initiatiefgroep een bedrag van € 56.800,-- te vergoeden. Per saldo resteert er een boekwinst € 360.000,-- waarvan wordt voorgesteld om deze te storten in de algemene reserve vrij besteedbaar. 

Vrijetijdseconomie, Themajaar Brabant Remembers

In 2018 is in Eersel een start gemaakt met het ontwikkelen van een programma voor het themajaar 2019:  Brabant Remembers 75 jaar bevrijding. De Eerselse werkgroep bestaat uit: Toeristisch Informatiepunt Eersel, Gemeente Eersel , St. Promotie Eersel, Kempenmuseum De Acht Zaligheden, Cultuurplaza de Kempen / cultuurcoach, St. 4-5 mei gemeente Eersel . Naast de werkgroep zijn er al veel vrijwilligers betrokken bij het Eerselse project zoals bijvoorbeeld de Bibliotheek de Kempen, de coördinator van de 6 dorpsraden/leefbaarheidsgroepen. 

Onder de werknaam Crossroads Brabant ’40-’45 is een samenwerkingsverband gestart  tussen erfgoedinstellingen in Noord Brabant en dit wordt ondersteund door de provincie Noord Brabant en VisitBrabant, onder de werknaam Brabant Remembers 75 jaar bevrijding. Er wordt door VisitBrabant een marketing concept ontwikkeld voor de gehele Provincie waarmee de canon van WOII in Noord –Brabant tastbaar en met meer samenhang verteld wordt en de verhalen (inter)nationaal kunnen worden uitgedragen. Themajaren zijn door de Kempen gemeenten opgenomen in het uitvoeringsprogramma (UVP) vrijetijdseconomie de Brabantse Kempen, om zo aan te kunnen haken op het marketingprogramma van de Provincie. Vanuit dit UVP de Brabantse Kempen is in totaal € 15.000,- beschikbaar. Dit bedrag wordt naar rato verdeeld over de 5 Kempengemeenten, voor de gemeente Eersel betekent dit een bedrag van € 2.798,--. Dit is niet toereikend voor het ontwikkelen van een programma in de gemeente Eersel. Daarom is via het Vfonds een subsidie aangevraagd voor het lokale programma maar helaas is dit niet toegewezen. Voor het uitvoeren van een lokaal programma wordt voorgesteld een bedrag van € 15.000 beschikbaar te stellen.