9. Bestuur en organisatie Exploitatie

Raadsleden vergoeding

Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties heeft in 2018 besloten dat raadsleden van gemeenten tot 24.000 inwoners een hogere vergoeding ontvangen voor hun raadswerk. De vergoeding is verhoogd van € 617,-- per maand naar € 958,-- per maand. Voor het jaar 2018 hebben de gemeenten hiervoor een eenmalige compensatie ontvangen echter vanaf 2019 leidt de hogere vergoeding tot een structurele nadelig effect op de exploitatie van € 70.000,--.