0. Sociale voorzieningen Exploitatie

Algemene opmerking bij programma 0:

De rapportage en  cijfers van de ISD (inclusief drie decentralisaties) laten nog geen trend zien, waardoor er bij diverse begrotingsposten nog sprake is van sterke fluctuaties.

WsW

In de meicirculaire 2018 stijgt voor de gemeente Eersel vanaf 2018 de rijksbijdrage voor WSW. Het gaat voor 2018 om een stijging in verband met loon- en prijsindexering . Als gevolg van deze mutatie stellen we voor het budget 2018 te verhogen ter hoogte van deze hogere rijksmiddelen ad € 220.830,-- (zie ook programma 10, onderdeel algemene uitkering). De verhoging vanaf 2019 is meegenomen in de ontwerpbegroting 2019-2022.

Participatie (BUIG)

Op basis van de uitgaven over het eerste halfjaar 2018 en de herziene prognose over de volumeontwikkeling voor het gehele jaar 2018, is de prognose over de verwachte lasten BUIG 2018 aangepast. Bij het doen van deze voorstellen moet daarbij de uitdrukkelijke kanttekening geplaatst worden dat de ontwikkeling van het bijstandsvolume en de daarmee gemoeid zijnde lasten moeilijk zijn in te schatten. Dit geldt in het bijzonder voor de omvang van de instroom door statushouders en het moment waarop zij gehuisvest worden in de Kempengemeenten. Voorgesteld wordt, volgend uit de herziene prognose, om de begroting voor 2018 -/- € 44.826,--, en voor 2019 tot en met 2022 -/-  € 95.670,-- af te ramen.

Overige bijstellingen ISD de Kempen

Afwijkingen tot € 15.000,-- worden conform de “Financiële verordening gemeente Eersel 2017” niet gemeld. ISD de Kempen vormt hierop, ten behoeve van de cijfermatige aansluiting, een uitzondering. De afwijking voor het verlagen van het budget voor het onderdeel schuldhulpverlening bedraagt € 5.000,--  voor de jaren 2018 tot en met 2022.

Schulden en Armoede

In de meicirculaire 2018 heeft het rijk middelen beschikbaar gesteld  voor  schulden en armoede voor de jaren 2018 t/m 2020. Voor de gemeente Eersel € 17.000 in 2018 en voor de jaren 2019 en 2020 ieder € 14.000. De Kempengemeenten hebben deelgenomen aan het project Speaking Minds. De studenten van Summa College hebben aanbevelingen gegeven over armoedebestrijding onder kinderen. De ISD stelt voor om in 2018 t/m 2020 de Kempengemeenten ieder € 2.000,- per jaar  te ramen om de aanbevelingen van de studenten te realiseren. Voorgesteld wordt om in 2018 op de post minimabeleid hiervoor € 2.000 op te nemen, welke gedekt wordt uit de hogere algemene uitkering (zie programma 10). Ook voor de jaren 2019 en 2020 wordt voorgesteld om op de post minimabeleid met € 2.000 te verhogen. Ter dekking hiervan zal de in de ontwerpbegroting 2019 opgenomen stelpost ad €14.000 volledig worden afgeraamd. Per saldo ontstaat er derhalve voor de jaren 2018 t/m 2020 een incidenteel voordeel van  € 15.000 in 2018 en € 12.000 in 2019 en 2020.