1. Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid Exploitatie

Algemene opmerking bij programma 1:

De rapportage en  cijfers van de ISD (inclusief drie decentralisaties) laten nog geen trend zien, waardoor er bij diverse begrotingsposten nog sprake is van sterke fluctuaties.

Jeugdhulp

Zorg zonder verblijf Jeugd 3d 

In het eerste half jaar van 2018 is er meer jeugdhulp in natura beschikt dan in het eerst half jaar 2017. Voornamelijk de jeugdhulp zonder verblijf is toegenomen. Het CJG+ de Kempen stelt derhalve voor om de jeugdhulp zonder verblijf voor 2018 met € 81.798,-- bij te ramen.

Zorg met verblijf Jeugd 3d 

Tegenover de stijging van het aantal cliënten met jeugdhulp zonder verblijf is het aantal cliënten met jeugdhulp met verblijf juist iets afgenomen. Aangezien het hier om cliënten gaat met een dure vorm van jeugdhulp, leidt deze daling tot een neerwaartse bijstelling van de begroting van € 146.668,-- voor 2018.

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo hulp bij het huishouden – zorg in natura

Landelijk is per 1 april 2018 de CAO VVT (verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg) uitgebreid met een nieuwe salaristabel: huishoudelijke verzorging (HV). De nieuwe salarisschaal betekent een verhoging van de salarissen voor de huishoudelijke hulpen. Deze ‘hogere’ financiële inschaling moet de toekomst van de functie van de thuiszorgmedewerker en dus de gehele thuiszorgsector ook in de toekomst aantrekkelijk houden. Daarnaast is in deze CAO per 1 oktober 2018 een salarisaanpassing voorzien van 4%. ISD de Kempen heeft deze wijzigingen in de 2e Marap 2018 vertaald. Rekening gehouden wordt met een bijraming in de uitgaven van € 40.000,-- voor 2018 ten opzichte van de in de 1e berap 2018 bijgestelde begroting 2018.  Voor de jaren 2019 – 2022 is een bijraming voorzien van € 180.000,-- per jaar als gevolg van voornoemde salarisaanpassingen en de verwachte aanzuigende werking (geraamd op 7%) door de invoering van het vaste abonnementstarief per 1 januari 2019 ter vervanging van de eigen bijdrage op basis van het inkomen. Voor de hogere loonkosten vanaf 2018 zijn in de meicirculaire 2018 extra middelen beschikbaar gesteld en is hiervoor een hogere algemene uitkering danwel stelpost geraamd (zie hiervoor ook programma 10).

Ook voor de aanzuigend werking is vanaf 2019 een stelpost opgenomen in de ontwerpbegroting 2019. Zie hiervoor eveneens programma 10.

Wmo hulp bij het huishouden – pgb

In de 2e marap 2018 stelt ISD de Kempen voor om de prognose 2018 lager bij te stellen doordat het aantal cliënten en de hoogte van de budgetten een afname laten zien. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 20.000,-- af te ramen en deze aframing ook voor de jaren 2019 – 2022 door te voeren.

Wmo begeleiding – zorg in natura

In de 2e marap 2018 ISD de Kempen stelt de ISD voor om voor de jaren 2019 – 2022 een bijraming door te voeren van € 115.500,-- per jaar ten opzichte van in de oorspronkelijke begroting opgenomen bedrag als gevolg van de verwachte aanzuigende werking door de invoering van het vaste abonnementstarief. Rekening wordt gehouden met een stijging van 7%.  Voor deze aanzuigende werking is in de ontwerpbegroting 2019 een stelpost opgenomen, zie hiervoor programma 10.

Wmo begeleiding – pgb

In de 2e marap 2018 ISD de Kempen stelt de ISD voor om voor 2018 een aframing door te voeren van € 30.000,-- als gevolg van een afname van het aantal cliënten dat gebruik maakt van pgb. Voor de jaren 2019 – 2022 wordt een aframing van € 14.600,-- per jaar voorgesteld. De aframing is lager dan die voor 2018 omdat ook hier rekening wordt gehouden met een stijging van 7% vanwege de invoering van het abonnementstarief.  

Wmo woonvoorzieningen

In de 2e marap 2018 ISD de Kempen stelt de ISD voor om, op basis van de werkelijke lasten over de eerste vijf maanden van 2018,  de uitgaven woonvoorzieningen in 2018 af te ramen met een bedrag van € 20.000,--. Ook voor de jaren 2019 – 2022 wordt een aframing voorgesteld van € 20.000,-- per jaar.  

Eigen bijdrage CAK

In de 2e marap 2018 ISD de Kempen stelt de ISD voor om de eigen bijdrage die cliënten betalen voor het gebruiken van Wmo voorzieningen in 2018  af te ramen met een bedrag van € 25.000,--. Als gevolg van de invoering van het abonnementstarief per 1 januari 2019 stelt de ISD voor om de eigen bijdrage voor de jaren 2019 – 2022 af te ramen met een bedrag van € 186.000,-- per jaar. Voor deze lagere eigen bijdrage is in de ontwerpbegroting 2019 een stelpost opgenomen. Zie ook programma 10 voor een nadere toelichting.  

Formatie Wmo-loket

De formatie van het Wmo loket is erg krap. De wachttijd loopt daardoor op naar ongeveer drie à vier weken. Een ongewenste ontwikkeling die naar verwachting alleen nog maar wordt versterkt door de nieuwe maatregel van het rijk, waarbij vanaf 2019 het abonnementstarief wordt ingevoerd. Dit houdt in dat de eigen bijdrage van cliënten die gebruik maken van Wmo voorzieningen voor iedereen vastgesteld wordt op een vast bedrag van € 17,50 per vier weken/per huishouden. De inkomensafhankelijke bijdrage, zoals die tot nu toe werd gehanteerd, komt daarmee te vervallen.

Derhalve wordt voorgesteld om de stelpost “formatie Wmo loket” (voorheen stelpost “Vernieuwing maatschappelijke ondersteuning”) vanaf  2018 in te zetten voor formatieuitbreiding van het Wmo loket. Zie ook programma 10.

Jeugdgezondheidszorg (uniform deel)

Bij het opmaken van de begroting is rekening gehouden met een geprognosticeerd aantal jeugdigen. Dit aantal wordt vermenigvuldigd met het tarief per kind voor het wettelijke basistakenpakket jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar. Het aantal kinderen op 1 januari was hoger dan het aantal waar rekening gehouden is. Feitelijk gaat het om een stijging van 638 naar 694 cliënten. Inclusief de indexatie van het tarief betekent dit een toename van de uitgaven van € 224.000,-- naar € 247.564,--.

Naast de hogere uitgaven voor Zuidzorg nemen in 2018 ook de kosten voor de GGD toe. Aanleiding voor de 1e begrotingswijziging was: verwacht exploitatietekort over 2018 door o.a. stijgende loonkosten, stijging aantal lijkschouwingen en euthanasieverklaringen, stijgende kosten door screenen van kinderen van statushouders. Van de toename ad. € 18.294,-- wordt € 10.501,-- aan jeugd toegerekend. Volgend op deze ontwikkelingen wordt voorgesteld om voor 2018 € 34.065,-- bij te ramen.

Bestrijding eikenprocessierups

Dit jaar is er veel overlast geweest van de eikenprocessierups. Dit is ook terug te zien aan het grote aantal meldingen. De kosten bedragen naar verwachting € 35.000,--.. Daarom wordt voorgesteld het budget te verhogen met € 27.300,--.

Overige bijstellingen ISD de Kempen

Afwijkingen tot € 15.000,-- worden conform de “Financiële verordening gemeente Eersel 2017” niet gemeld. ISD de Kempen vormt hierop een uitzondering. Per saldo is sprake van een afwijking van € 20.000,-- nadelig voor 2018, en € 16.000,-- voor de jaren 2019 tot en met 2022, en betreft het onderdeel Wmo vervoersvoorzieningen (materieel en immaterieel).