10. Algemene baten en lasten Exploitatie

Onroerende zaakbelasting (OZB)

Naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad in januari 2018 is er sprake van een verandering in de waardering van recreatieterreinen. Tevens zijn de WOZ-waarden van een drietal recreatieobjecten onlangs,  onder andere op advies van de Waarderingskamer, geoptimaliseerd. Deze optimalisatie heeft geresulteerd in een stijging van de WOZ-waarden van deze drie terreinen. Naast deze specifieke optimalisatie heeft er ook nog een algemene bestandsoptimalisatie van de WOZ en de areaalontwikkeling in 2018 plaatsgevonden. Het voorgaande resulteert naar verwachting in een meeropbrengst OZB van € 40.000,--.

Stelposten

In de ontwerpbegroting 2019 zijn vanaf 2019 o.a. een drietal stelposten opgenomen naar aanleiding van de meicirculaire 2018, welke door de bijstelling van de ISD nu worden aangesproken. In onderstaande tabel wordt inzichtelijk gemaakt welke stelposten worden aangesproken. Voor de vermelde hogere kosten wordt tevens verwezen naar programma 1.

2019 2020 2021 2022
Hogere kosten door:
lagere eigen bijdrage Wmo 186.000 186.000 186.000 186.000
Aanzuigende werking invoering abonn.tarieven bij begeleiding 115.500 115.500 115.500 115.500
Hogere prijzen en aanzuigende werking invoering abonn.tarieven bij  hulp bij huishouden 180.000 180.000 180.000 180.000
481.500 481.500 481.500 481.500
Stelpost ontwerpbegroting 2019:
lagere eigen bijdrage Wmo 130.000 130.000 130.000 130.000
Hogere programma kosten Wmo a.g.v. invoering abonn.tarieven 75.000 150.000 225.000 300.000
Loon- en prijsstijging overgehevelde posten sociaal domein 175.000 175.000 175.000 175.000
380.000 455.000 530.000 605.000
Voorstel aframing stelpost
lagere eigen bijdrage Wmo 130.000 130.000 130.000 130.000
Hogere programma kosten Wmo a.g.v. invoering abonn.tarieven 75.000 150.000 225.000 245.000
Loon- en prijsstijging overgehevelde posten sociaal domein 106.500 106.500 106.500 106.500
311.500 386.500 461.500 481.500
Resteert aan stelpost:
lagere eigen bijdrage Wmo 0 0 0 0
Hogere programma kosten Wmo a.g.v. invoering abonn.tarieven 0 0 0 55.000
Loon- en prijsstijging overgehevelde posten sociaal domein 68.500 68.500 68.500 68.500
68.500 68.500 68.500 123.500

Stelpost schulden en armoede

De ISD heeft aan deze stelpost een invulling gegeven. Zie hiervoor programma 1, onderdeel schulden en armoede. De in de ontwerpbegroting 2019-2022 opgenomen stelpost voor de jaren 2019 en 2020 van  € 14.000 kan nu komen te vervallen.

Stelpost Vernieuwing maatschappelijke ondersteuning

Bij de vaststelling van de begroting 2017 is besloten om vanaf 2017 voor de vernieuwing maatschappelijke ondersteuning een stelpost in te voeren van € 50.000,--. De middelen hiervoor  zijn in de integratie-uitkering van het rijk structureel opgenomen. De formatie van het Wmo loket is erg krap afgezet tegen het aantal aanvragen en de toegenomen complexiteit. De wachttijd  voor een eerste afspraak voor een huisbezoek loopt daardoor op naar ongeveer drie à vier weken. Een ongewenste ontwikkeling die naar verwachting alleen nog maar wordt versterkt door de nieuwe maatregel van het rijk, waarbij vanaf 2019 het abonnementstarief wordt ingevoerd Dit houdt in dat de eigen bijdrage van cliënten die gebruik maken van Wmo voorzieningen voor iedereen vastgesteld wordt op een vast bedrag van € 17,50 per vier weken/per huishouden. De inkomensafhankelijke bijdrage, zoals die tot nu toe werd gehanteerd, komt daarmee te vervallen. Deze maatregel brengt naar verwachting een toename van het aantal aanvragen met zich mee. Immers de financiële barrière om een voorziening aan te vragen verdwijnt grotendeels. Het tekort aan formatie in het Wmo neemt derhalve alleen maar toe. In de begroting 2019 is om die reden de stelpost “Vernieuwing maatschappelijke ondersteuning” gewijzigd in “formatie Wmo loket”. Het structureel inzetten van de stelpost van € 50.000,-- ten behoeve van de formatieuitbreiding wordt meegenomen in de 1e begrotingswijziging 2019. Voorgesteld wordt om, vooruitlopend op de structurele invulling ervan in 2019, te besluiten om het bedrag van de stelpost voor 2018 eveneens aan te wenden voor de uitbreiding van de formatie van het Wmo loket.

Algemene uitkering

De mutaties uit de meicirculaire 2018 zijn voor de jaren 2019 t/m 2022 verwerkt in de ontwerpbegroting 2019-2022 (incl. stelposten, zie hierboven). De mutaties voor het jaar 2018 worden nu meegenomen in deze berap. Bruto wordt de algemene uitkering 2018 € 688.614 hoger geraamd.

De hogere algemene uitkering  ad € 688.614 heeft betrekking op:
1. Hogere uitkering sociaal domein, deel Wsw 220.830
2. Hogere uitkering sociaal domein, loon- en prijsindex. Wmo 66.000
3. Hogere uitkering sociaal domein, loon- en prijsindex. Jeugd 101.000
4. Decentralisatie uitkering schulden en armoede 17.000
5. Wmo integratieuitkering  24.000
6. Bijstelling diverse maatstaven waaronder o.a. bijstandsontsontvangers, huishoudens, leerlingen VO €  137.000
7. Accres en overige mutaties 59.784
Sub-totaal: effect m.b.t. 2018 625.614
8. Mutaties m.b.t. 2017 63.000
Totale bruto bijstelling  algemene uitkering 2018 688.614
Aanwending/reservering:
a. Hogere bijdr. WVK conform de rijksbijdrage (zie progr. 0) -220.830
b. Hogere lasten indexering Wmo HbH  (zie progr.1 en punt 2 (€ 65.000) -40.000
c. Inzet t.b.v. schulden en armoede (zie progr. 1) -2.000
Netto exploitatie-effect algemene uitkering  425.784