11. Overheadkosten Exploitatie

Medewerker dorpsparticipatie

In het ‘Een nieuwe kijk op dorpsraden’ in de voorjaarsnota 2019 – 2022 zijn de ambities op het gebied van burgerparticipatie door het vorige college beschreven. Hierbij wordt vanaf de begroting 2019 voor drie jaar lang een investering van € 50.000,-- voor de uitvoering van plannen gevraagd en € 60.000,-- voor extra ambtelijke capaciteit. De extra € 60.000,-- die hiervoor jaarlijks noodzakelijk zijn worden als stelpost meegenomen in de ontwerpbegroting 2019 – 2022. De medewerker dorpsparticipatie wordt naar alle waarschijnlijkheid per 1 oktober 2018 ingevuld. Voorgesteld wordt € 15.000,-- (3 maanden) hiervoor te ramen.

Formatie uitbreiding Wmo-loket

Door het invullen van de stelpost in programma 10 worden hiervoor  in programma 11 de loonkosten voor het Wmo-loket verhoogd met € 50.000,--.