2. Onderwijs en educatie Exploitatie

Opheffen onderwijsachterstanden

Per brief heeft de Dienst Uitvoering Onderwijs, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de gemeente specifieke uitkeringen toegekend voor de bestrijding van onderwijsachterstanden, ter realisering van taalniveau F3 en voor het aanbieden van kwalitatief goed aanbod aan doelgroepkinderen. Dit geldt voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 en voor een totaalbedrag van € 55.087,65.

Voorgesteld wordt deze rijksbijdragen op de post “Opheffen onderwijsachterstanden” te ramen en tevens het totaalbedrag ad € 55.087,65 als budget voor de te nemen maatregelen op te nemen. Daarmee is dit budgettair neutraal. 

Bij de jaarrekening 2017 is vanuit de onderbesteding op de post peuterspeelzaalwerk een budget van € 54.000,-- bestemd om activiteiten mogelijk te maken die gelieerd zijn aan het opheffen en voorkomen van ontwikkelingsachterstanden in de breedste zin van het woord. Dit budget is, na besluitvorming over de jaarrekening 2017(vaststelling juli 2018), toegevoegd aan de exploitatiepost opheffen onderwijsachterstanden. Ook in 2018 wordt een onderbesteding op de post peuterspeelzaalwerk verwacht, omdat de kosten voor de kinderen die een vve-indicatie hebben, betaald worden uit een specifieke uitkering. Bij de jaarrekening 2018 zal  blijken hoe groot de onderbesteding op deze post is.. Het voorstel is om  bij de jaarrekening 2018 (vaststelling in juli 2019) een krediet beschikbaar te stellen ter hoogte van het bedrag van € 54.000,- aangevuld met de onderbesteding op de post peuterspeelzaalwerk (voor zover deze wordt veroorzaakt door de inzet van de specifieke uitkering)  ten behoeve van  activiteiten in de komende jaren, gericht op het opheffen en voorkomen van onderwijsachterstanden. Dit krediet wordt dan gedekt uit de algemene reserve vrij besteedbaar.

Er zijn twee concrete activiteiten in beeld:

  1. Verspreiding van het geleerde tijdens de proeftuin PACT: De intensieve en interprofessionele samenwerking op meer plekken faciliteren door een soort verkort traject aan te bieden aan de andere basisscholen en hun partners kinderopvang, CJG+, Zuidzorg en GGD.
  2. Verruiming VVE-indicatie: Kinderen die weinig tot geen Nederlands spreken en thuis zijn met een ouder die ook geen Nederlands spreekt toch in aanmerking komen voor een vve-indicatie, ondanks dat er geen sprake is van een ontwikkelingsachterstand.