3. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Exploitatie

Huisvesting statushouders

Naar verwachting is er een huurderving van € 20.000,-- als gevolg van leegstand in de woonunits. Met name in Vessem zullen de woonunits een groot gedeelte van het jaar leeg staan. Dit in verband met de doorstroom van de bewoners naar reguliere woningen en de gedaalde instroom van nieuwe statushouders. Op dit moment ligt de gemeente op koers voor wat betreft de taakstelling voor 2018 en is het daardoor niet de verwachting dat er in 2018 nog statushouders in de woonunits geplaatst hoeven te worden.

Onderhoud bomen (buiten de kom)

In 2018 zijn er vanuit het project ‘Lanen door de Kempen’ ca. 500 nieuwe laanbomen gepland. Door de extreme droogte is er substantieel meer water gegeven aan deze bomen. Deze extra kosten bedragen naar verwachting € 31.000,--.

Natuurontwikkeling

De afgelopen jaren heeft de gemeente Eersel diverse ecologische verbindingszones (EVZ) en landschapselementen in beheer gekregen. Deze percelen zijn belangrijk voor het stimuleren van de biodiversiteit en het ondersteunen van het voortbestaan van bijzondere dier- en plantensoorten. Mede als gevolg van bezuinigingen in het verleden, is voor het beheer onvoldoende budget opgenomen. Momenteel dreigen deze terreinen te verruigen en hun functie te verliezen. Voorgesteld wordt nu eenmalig een budget ad € 18.000 beschikbaar te stellen voor noodzakelijk onderhoud.  Voor het beheer in de toekomst zal een beheerplan worden opgesteld welke aan uw raad dit najaar zal worden voorgelegd.

Bestemmingsplannen algemeen

Op deze post verwachten we voor 2018 een overschrijding van € 15.000,-- aangezien niet alle ingediende plannen door gaan, maar in het voortraject wel kosten gemaakt worden voor inhuur van expertise die ontbreekt in onze organisatie (bijvoorbeeld op het stedenbouwkundige vlak) die uiteindelijk niet verhaald kunnen worden. Voor de jaren 2019 en volgende verwachten we dat een bedrag van € 10.000 per jaar niet verhaald kan worden.

Bouwgrondexploitatie Eersel-West

Het college heeft in mei 2018 de intentie uitgesproken om een bouwperceel van 2.584 m2 aan de Vonder ongenummerd/hoek Duizelseweg (gelegen in plangebied ‘Eersel-West’) te verkopen ten behoeve van de hervestiging van “Dierenkliniek Eersel”  (momenteel gevestigd aan Hint 16b in Eersel). Door het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan Eersel West heeft de gemeenteraad het college de bevoegdheid gegeven om de bestemming te wijzigen.  De bevoegdheid voor het openen en vaststellen van het grondexploitatiecomplex en de bijbehorende grondexploitatiebegroting ligt bij de raad. De grondexploitatiebegroting Eersel West bevat € 447.719,- kosten en € 452.200,- opbrengsten. Het voorlopig geraamde resultaat ad € 4.481,-- zal worden toegevoegd aan de algemene reserve bouwgrondexploitatie. Een uitvoerige beschrijving is opgenomen in bijlage 1a .  De raad wordt gevraagd om het grondexploitatiecomplex Eersel West met bijbehorende grondexploitatiebegroting  Eersel West vast te stellen. 

Risico’s

Plantgoed

Vanwege de extreme droogte zullen we in 2019 extra plantgoed moeten vervangen. Met name heeft ook de aanplant van nieuwe landschapselementen in 2017 vanuit het project ‘Landschapselementen van maatschappelijk belang’ door de extreme droogte eveneens schade opgelopen. Op dit moment is het nog niet mogelijk om de financiële gevolgen goed in te schatten, maar naar verwachting zal het gaan om € 50.000,-- tot € 100.000,--. Indien nodig zullen we hier in een volgende bestuursrapportage op terug komen.