4. Milieu Exploitatie

Afval

Bij tussentijdse beoordeling van de realisatie ten opzichte van de begrootte budgetten voor afvalinzameling en –verwerking blijkt dat er enkele tegenvallers te verwachten zijn. Bij de inzameling en verwerking van PMD (Plastic, Drankkartons en Metalen verpakkingen) is sprake van hogere verwerkingskosten bij afnemende opbrengsten. De papierprijs is eind 2017 flink gedaald, waardoor de realisatie (kosten versus inkomsten) ten opzichte van de begroting negatief zal uitvallen. En bij de milieustraat worden we geconfronteerd met gestegen verwerkingstarieven van afvalstromen, die in grote hoeveelheid worden gebracht, zoals hout en groenafval. Enkele kleine meevallers zullen deze kostenstijgingen niet opvangen. Bovenstaande zal worden verwerkt in de jaarrekening 2018.